VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2015 bylo podáno celkem 56 písemných žádostí o informace, jedna žádost byla rozhodnutím odmítnuta zcela, a to vzhledem k tomu, že požadované informace byly teprve ve stádiu vzniku, a tedy v době podání žádosti ještě neexistovaly a vzniknout měly až po vypršení zákonné lhůty pro jejich poskytnutí. Podle rozhodnutí vedení města mají být žadateli poskytnuty bezodkladně po tom, co vzniknou.

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2015 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí města.

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2015 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost proti výši nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci "Poskytování informací" jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. Dále byl uveden do provozu Dokumentový portál města Trutnova (http://materialy.trutnov.cz/), kde jsou k dispozici jak usnesení rady města a zastupitelstva města, tak i materiály předkládané k projednání zastupitelstvu města, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval.
2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu. Informace z oblasti sportu ve městě jsou zároveň zveřejňovány na portálu města Trutnova na stránkách http://www.trutnovmestosportu.cz/.

Tuto zprávu projednala a vzala na vědomí Rada města Trutnova na své schůzi dne 8. 2. 2016 usnesením č. RM_2016-140/3.

Mgr. Jiří Ratajík
právní oddělení
dne 18.2.2016
 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg