Zastupitelé jednomyslně schválili podporu ABB

Tisková zpráva - 22. 7. 2013

Trutnovští zastupitelé schválili v pondělí odpoledne prodej zbývající části pozemkových parcel v průmyslové zóně Krkonošská společnosti MAPON, a.s., a to za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem, minimálně však za 20 mil. korun. Nejprve budou prodány dva pozemky, na nichž hodlá postavit novou továrnu společnost ABB. Město tento stabilizační krok významného trutnovského zaměstnavatele podpoří poskytnutím podpory de minimis, tedy slevy z kupní ceny ve výši 199 964 EUR (cca 5 mil. korun).

„Dopadlo to výborně. Jsem rád, ze i opozice nakonec pochopila, že je potřeba jednat a nyní můžeme poskytnout firmě ABB podporu. V dnešní době, kdy po celé republice mizí zaměstnavatelé, je to pro Trutnov důležitá věc,“ komentoval úspěšné jednání starosta Ivan Adamec.


Vývoj průmyslové zóny Krkonošská

Průmyslová zóna Krkonošská se začala rýsovat v roce 2001, kdy pro ni byla vymezena plocha v územním plánu města. Na konci roku 2003 se město přihlásilo do programu „Akreditace průmyslových zón“, který byl zajišťován CzechInvestem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V roce 2004 bylo zahájeno řešení vlastnictví a získání pozemků pro PZ převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR a dalších vlastníků. Na konci roku 2005 bylo vydáno rozhodnutí o využití území na základě studie zastavitelnosti PZ.

V listopadu 2006 byla uzavřena kupní smlouva a byl zrealizován odkup pozemků od Pozemkového fondu. O rok později byl na žádost města Trutnova proveden výmaz předkupního práva pro Pozemkový fond na část pozemků. Byly splněny podmínky a vydáno k tomu souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.

V roce 2008 byla uzavřena smlouva mezi městem Trutnov a společností ARKADIA, a.s. o spolupráci a vzájemné podpoře rozvoje pozemků, která zavazuje obě strany, jakým způsobem budou spolupracovat při realizaci investic v PZ Krkonošská. Již dříve v tomto roce město směnilo části pozemků s Arkadií za účelem ucelení pozemků v PZ a ke konci roku město od společnosti některé pozemky odkoupilo.

Na konci roku 2008 vstoupila do jednání o koupi a pronájmu pozemků v PZ firma BROSE CZ, oficiální žádost podala v lednu 2009, ale v dubnu 2010 od záměru kvůli následkům hospodářské krize ustoupila.

Developerská společnost MAPON a.s. podala nabídku na pronájem a následné odkoupení jiné části pozemků v PZ Krkonošská v únoru 2009. Na květnové schůzi toho roku zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem a souhlasilo s prodejem části pozemků dle podané nabídky. V únoru následujícího roku pak zastupitelstvo schválilo pronájem a následný prodej pozemků v celé PZ Krkonošská. Se společností MAPON byla uzavřena „Nájemní smlouva s dohodou o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene“. Nájem byl dohodnut na 1 Kč/m2/rok, kupní cena pak byla stanovena na 30 milionů Kč s tím, že nájemce zajistí provedení stavební, technické a dopravní infrastruktury na vlastní náklady pro celou PZ.

V roce 2011 byla společnosti prodána první část pozemků, a to za cenu ve výši 10 milionů korun.

Na podzim roku 2012 došlo k postupnému otevření prvních obchodů. Své dveře otevřelo Tesco, Obi, ale i menší obchody v pasáži. 

V první polovině roku 2013 projevila o dva zatím neprodané pozemky zájem společnost ABB, která dosud působí v Trutnově v pronajatých prostorách. Jejím záměrem je vybudovat vlastní výrobní halu právě v PZ Krkonošská.

V červnu roku 2013 si město objednalo vypracování znaleckého posudku na pozemky určené pro druhou etapu prodeje s původní cenou 20 milionů korun. Společnost MAPON ale požádala v případě stavby haly ABB o ponížení ceny o 7 milionů korun. Společnost ABB chtěla nižší cenu za pozemky, jinak hrozil možný odchod firmy z města.

Dne 22. 7. 2013 zastupitelé jednohlasně rozhodli, že město žádosti částečně vyhoví v rámci podpory de minimis (možná sleva z kupní ceny), tedy v souladu s evropskou legislativou, ve výši zhruba 5 milionů korun. Aktuální ceny pozemků určí právě znalecký posudek, který bude hotov pravděpodobně do konce srpna 2013. Přednostně budou prodány dva pozemky ABB, a to za cenu určenou posudkem s uplatněním slevy. Ostatní pozemky půjdou k prodeji minimálně za cenu původně sjednanou.

Nová výrobní hala ABB, kde najde práci cca 100 lidí, by měla být otevřena na podzim 2014.


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností, tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz  

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg