informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2018
(stav k 06.06.2018) 

1. A. M., 549 81 Meziměstí
Věc: Poskytnutí informace – týkající se porušení zákona o veřejných zakázkách městem Trutnovem v roce 2013, zda byla určena osoba zodpovědná za porušení zákona a zda byla vyvozena odpovědnost. Informace o tom, že odpovědná osoba byla určena a že byla vůči ní vyvozena zodpovědnost byla žadatelce poskytnuta. 

2. Geronimo, z.s., Krakonošovo nám. 130, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopie dokladů k nájmu areálu Bojiště městem Trutnovem. Kopie nájemní smlouvy vč. tří dodatků, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na objekt šaten, a kopie objednávek znaleckých posudků na ocenění žadateli byly poskytnuty doporučeným dopisem informace o počtech vyjmutí ze ZPF (trvalém/dočasném) takto: v roce 2014 to bylo 64/2, v roce 2015 to bylo 91/4, v roce 2016 to bylo 130/5. Informace byla poskytnuta.

3. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2018 až 2020. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

4. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2018 až 2020. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. (pozn. žadatel zaslal identickou žádost dvakrát, proto existují i dvě odpovědi).

5. Frank Bold Society, z. s., Údolní 33, 602 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace – zda má město Trutnov v současnosti se společností ČEZ, a.s., uzavřenou účinnou smlouvu či rámcovou smlouvu či memorandum o spolupráci. Informace o tom, že žádnou takovou smlouvu ani memorandum město Trutnov se společností ČEZ, a.s., v současnosti uzavřenu nemá, byla poskytnuta žadateli do datové schránky.

6. Mgr. P. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií dokladů k výkupu pozemků městem, položkového rozpočtu k akci „Rekonstrukce ulice R. Frimla“ a Plánovací smlouvy se společností Ingservis, s.r.o., a jejího dodatku se společností LOM Babí, s.r.o. Tajemník MěÚ Trutnov vydal rozhodnutí o odmítnutí části podané žádosti, a to osobních údajů v dokumentech obsažených, s ohledem na jejich zákonnou ochranu, a po jejich anonymizaci byla žadateli zbývající informace poskytnuta zasláním dopisu s přílohami – kopiemi požadovaných dokladů – doporučeným dopisem.

7. ODVOZ VOZU, s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky. 

8. KAMIKA TRADING, s.r.o, Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Věc: Poskytnutí informace – týkající se implementace Obecného nařízení EU (GDPR) v podmínkách města Trutnova, zejména jakým způsobem město zajistí soulad svých činností s GDPR, zda zadalo či se chystá zadat veřejnou zakázku na dodávku služeb v souvislosti s implementací GDPR do jeho činnosti. Pokud již na tuto činnost město uzavřelo smlouvu, pak je požadováno její zaslání. Informace o tom, že implementace GDPR do činností města Trutnova (jeho městského úřadu) je na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu zajišťována společností KRUCEK, s.r.o., IČO 02037297, se sídlem v Táboře a kopie smluvních ujednání byla žadateli zaslána do datové schránky s tím, že smlouva je již z dřívější doby zveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.

9. Mgr. P. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií dokladů – kupní smlouvy se společností New Dilac CZ, s.r.o., na výkup pozemků a infrastruktury městem Trutnovem v ulici Kiesewettrova, smlouvy se společností Protivítr – Invest, s.r.o., a znaleckých posudků na ocenění nemovitých věcí ke kupním smlouvám se společností Bowling – Centrum, s.r.o. a s panem L. V. Vzhledem k tomu, že žadatel identickou žádost o tyto informace podal jako oprávněný zastupitel města Trutnova podle zákona o obcích, byly mu požadované dokumenty zaslány doporučeným dopisem bez anonymizace osobních údajů v nich obsažených, neboť jako člen zastupitelstva města má z titulu této funkce přístup k informacím týkajícím se činnosti města a jeho městského úřadu v plném znění.

10. ODVOZ VOZU, s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky.

11. Ing. M. J., Praha 9
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky.

12. Magistrát statutárního města Hradec Králové, 502 00 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace – týkající se výše platů služebně nejstaršího a služebně nejmladšího zaměstnance MěÚ Trutnov na vyznačených pozicích. Informace byla žadateli poskytnuta sdělení do datové schránky.

13. D.Š., Mladé Buky
Věc: Poskytnutí informace – zda jsou v provozovně U rozmarýnku povoleny pravidelné hudební produkce, které se zde konají každý čtvrtek a zda je tento prostor zkolaudován pro tuto produkci. Žadateli byla e-mailem poskytnuta informace o tom, že uvedený objekt je zkolaudován pro užití jako bar, prodejna boutiqe, kuchyně, sklady a kanceláře. Provozní doba ani hudební produkce u této stavby nebyly kolaudačním rozhodnutím řešeny. Dle ustáleného výkladu však hudební produkce s provozem baru může souviset. Případy rušení nočního klidu je třeba řešit oznámením městské policii, a pokud by hluk představoval imise překračující limity v místě a čase obvyklé, pak je nutno věc řešit soudní zápůrčí žalobou v občanskoprávním řízení směřující k tomu, aby se rušitel rušivého konání zdržel.

14. JUDr. J. W., Žatec
Věc: Poskytnutí informace – týkající se obsahu spisu a kopií listin v něm vložených ke správnímu řízení, vedenému stavebním úřadem MěÚ Trutnov v červnu r. 2009. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

15. P.K., Praha
Věc: Poskytnutí informace – zda byla v Trutnově, ulici Malé náměstí, ke dni 25.11.2016 umístěna dopravní značka IP 13c a na základě jakého správního aktu. Informace o tom, že ano, a to na základě opatření obecné povahy, byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

16. Ing. V. H. a RNDr. V. H., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – zpřístupnění spisů stavebního úřadu k nahlížení do nich. V jednom případě jako účastníci vedeného správního řízení, ve druhém případě jako osoby na řízení nezúčastněné, ale mající zájem se s obsahem spisu nahlížením seznámit. Vzhledem k tomu, že nahlížení do správních spisů je řešeno správním řádem a žádosti o ně se podle zákona o svobodném přístupu k informacím nevyřizují, byla tato žádost postoupena k vyřízení stavebnímu úřadu, a žadatelé o tom byli informováni doporučeným dopisem.

17. R. K. jako zmocněnec Ing. M. K., Čerčany
Věc: Poskytnutí informace – kopie části správního spisu ve věci přestupku v dopravě. Vzhledem k tomu, že žadatel do správního řízení doložil své zmocnění od účastníka řízení, byla mu elektronická kopie části správního spisu poskytnuta do datové schránky.

18. DuPonti, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – jak je na MěÚ Trutnov zajištěn výkon pověřence pro GDPR a jaké náklady byly vynaloženy na uvedení do souladu s GDPR. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním elektronické kopie Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností KRUCEK, s.r.o., a jejího dodatku č. 1, do datové schránky žadatele.

19. DuPonti, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – jak je na MěÚ Trutnov zajištěn výkon pověřence pro GDPR a jaké náklady byly vynaloženy na uvedení do souladu s GDPR. Informace o tom, že již byla žadateli poskytnuta na základě jeho shodné žádosti, zasláním elektronické kopie Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností KRUCEK, s.r.o., a jejího dodatku č. 1, do jeho datové schránky, byla žadateli zaslána opět do datové schránky.

20. J. D., Hrabišín
Věc: Poskytnutí informace – jaký software je u MěÚ Trutnov používán ke správě dat získaných z měření rychlosti vozidel radarem, jaká data a jak dlouho jsou o tomto měření uchovávána a jaká jsou přijata opatření pro ochranu těchto dat. Informace byly žadateli poskytnuty sdělením do jeho datové schránky.

21. M. R., Nový Jičín
Věc: Poskytnutí informace – jaké kompetence má kolizní opatrovník pro zastupování nezletilého dítěte v soudním řízení a jak bude OSPOD dále řešit spory mezi žadatelem o informace a matkou nezletilého dítěte. Informace byly žadateli poskytnuty sdělením do jeho datové schránky.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg