informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2019
(stav ke dni 12. září 2019) 
 

1. A. D., 500 03 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu přestupků v dopravě, zaznamenaných stacionárním radarem nebo úsekovým měřením za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a za rok 2018 do 30.10.2018. Dále za tato uvedená období výši uložených pokut a výši vymožených částek (včetně souvisejících poplatků). Informace o počtu přestupků, uložených pokutách a vymožených částkách byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem, a to v rozsahu: rok 2014 – 1.848 přestupků, rok 2015 – 21.460 přestupků, rok 2016 – 17.725 přestupků, rok 2017 – 11.839 přestupků, rok 2018 – do 31.10.2018 – 9.111 přestupků. Výše uložených pokut: rok 2014 částka nebyla sledována samostatně, je zahrnuta mezi ostatními uloženými pokutami, rok 2015 – pokuty 2.306.400 Kč + náklady řízení 751.000 Kč, rok 2016 – pokuty 3.598.300 Kč + náklady řízení 1.118.000 Kč, rok 2017 – pokuty 1.972.000 Kč + náklady řízení 583.000 Kč, rok 2018 – do 31.10.2018 – pokuty 1.379.000 Kč + náklady řízení 17.000 Kč. Celková výše uhrazených pokut (jak ve správním řízení, tak případně následným vymáháním) činí za dobu provozu radaru v Mladých Bukách částku 46,252.675 Kč, v členění na roky: rok 2014 – 1.649.010 Kč, rok 2015 – 17,628.066 Kč, rok 2016 – 15,670.597 Kč, rok 2017 – 11,305.002 Kč, za rok 2018 ještě není statistika k dispozici.

2. B. A. M. P., Dr. h. c., Tuchoměřice, PSČ 252 67
Věc: Poskytnutí informace – zda MěÚ Trutnov v minulosti využil služeb moderátora P. V., ať jako zpěváka, moderátora či v jiné roli. Dále jaký počet obyvatel mělo město Trutnov k 31.12.2018. Informace o tom, že s uvedenou osobou neuzavřelo město Trutnov žádnou smlouvu a počet jeho obyvatel byl ke dni 31.12.2018 dle evidence obyvatel 31.160, byla poskytnuta žadateli e-mailem v souladu s jeho žádostí.

3. O. K., Kroměříž, PSČ 767 01
Věc: Poskytnutí informace – týkající se podaných a realizovaných projektů městem Trutnov v letech 2015 – 2018 (v mil. Kč), včetně případně poskytnutých dotací a jejich výše. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

4. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2019 až 2022. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

5. N. P., 273 51 Braškov
Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění v letech 2014 až 2018. Informace o tom, že žádné rozhodnutí o vyvlastnění nebylo Městským úřadem Trutnov vydáno a že ani v současné době u něj žádné takové řízení není zahájeno, byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

6. SuperDoručovatel.cz, s.r.o., U Hřiště 334, Tuchoměřice, PSČ 252 67
Věc: Poskytnutí informace – zda existuje u MěÚ Trutnov metodický pokyn pro projednávání přestupků na úseku reklamy. Žádost byla odložena s ohledem na to, že zákon o regulaci reklamy přestupky na tomto úseku nedává do kompetence ani obce ani obce s rozšířenou působností. Žadatel o informaci byl o těchto skutečnostech vyrozuměn sdělením na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7. J. Š., Šumperk, PSČ 787 01
Věc: Poskytnutí informace – týkající se smluvní dokumentace k silničním rychloměrům (mobilním i stacionárním), které zdejší úřad, resp. obec nebo obecní policie či obecní společnost provozuje nebo provozovala. Informace o smlouvách k radarům byla žadateli poskytnuta do datové schránky. Následně podal žadatelem zmocněný advokát stížnost pro neposkytnutí veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie s okolními obcemi s tím, že ani nebylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti. S ohledem na to, že stížnosti nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, byla spolu se spisem předána k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Stížnosti bylo vyhověno pouze v části požadující vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje konstatoval, že vydání částečného odmítnutí žádosti povinným subjektem je třeba považovat za adekvátní zákonem předvídaný procesní úkon, kterým lze stížnosti vyhovět. Sdělení o tom zaslal stěžovateli a povinnému subjektu.

8. P. K., Trutnov 541 01
Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadateli bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatel podal odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl o zamítnutí odvolání, neboť bylo podáno opožděně. Sdělení o tom zaslal stěžovateli a povinnému subjektu.

9. Ing. J. V., Mladé Buky 542 23
Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadatelce bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatelka podala odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl tak, že rozhodnutí povinného subjektu se ruší a věc se vrací k novému projednání. Na základě toho byla informace žadatelce poskytnuta doporučeným dopisem.

10. J. M., Praha 9 – Letňany 190 00
Věc: Poskytnutí informace – o městském mobiliáři, počtu laviček, odpadkových košů a stromů. Informace byla žadatelce poskytnuta do datové schránky.

11. Město Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti č.p. 474, 542 24
Věc: Poskytnutí informace - o počtu provedených kontrol, zjištěných výsledcích a případně o uložených sankcích u KVK PARABIT, a.s., provozovna ve Svobodě nad Úpou. Žadatel byl vyrozuměn o tom, že jeho žádost byla odložena s ohledem na to, že zákon o ochraně ovzduší stanoví příslušnost ke kontrole provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pouze České inspekci životního prostředí a proto tuto kompetenci nemá úřad obce s rozšířenou působností.

12. L. K., Velké Svatoňovice 542 35
Věc: Poskytnutí informace – vztahující se k radaru provozovanému Městskou policií Trutnov v katastru městyse Mladé Buky. Informace byla žadateli zaslána do datové schránky v souladu se žádostí.

13. Ing. J. V., Mladé Buky 542 23
Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadatelce bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatelka podala odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl tak, že rozhodnutí povinného subjektu se ruší a věc se vrací k novému projednání. Na základě toho byla informace žadatelce poskytnuta doporučeným dopisem.

14. M. K., Zlín 760 01
Věc: Poskytnutí informace – týkající se platných povolení k nakládání s povrchovými vodami v areálu SKI Pec pod Sněžkou. Požadované informace byly žadatelce zaslány v souladu s její žádostí na e-mailovou adresu.

15. Mgr. P. S., Trutnov 541 01
Věc: Poskytnutí informace – finanční kalkulace kolik město Trutnov vydalo finančních prostředků za návštěvu delegace města v partnerském městě Würzburgu na podzim roku 2018. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeně. Sdělení obsahovalo tyto informace: Náklady na provoz služebního vozidla Škoda Superb činily 9.202 Kč (amortizace 4.544 Kč – sazba 4,00 Kč/km dle právní úpravy, spotřeba paliva 4.658 Kč dle skutečné ceny paliva). Náklady na stravné účastníků činily celkem 5.868 Kč, z toho pro tři účastníky po 1.326 Kč (byla jim poskytnuta bezplatně večeře, snídaně a oběd), u jednoho účastníka činily 1.890 Kč (byla mu poskytnuta bezplatně jen snídaně). Výše nákladu zaměstnavatele na plat dvou účastníků činila 13.671,41 Kč (vč. všech příplatků za práci v sobotu a neděli, ve státní svátek, práci přesčas a odvodů zaměstnavatele). V případě dvou uvolněných členů zastupitelstva je jim odměna poskytována měsíčně, a to bez ohledu na rozdíly v počtu odpracovaných dní (jak stanoví zákon o obcích), takže služební cesta výši jejich měsíční odměny neovlivnila.

16. J. K., Hodonín 695 01
Věc: Poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu z přestupkového řízení. Žádost podle obsahu byla posouzena současně jako žádost o nahlížení do správního spisu osobou prokazující oprávněný zájem podle § 38 správního řádu, a proto byla úplná informace bez provedení anonymizace osobních údajů žadateli poskytnuta do datové schránky.

17. A. D., Praha 4, 141 00
Věc: Poskytnutí informace – vztahující se k radaru provozovanému Městskou policií Trutnov v katastru městyse Mladé Buky. Informace byla žadateli zaslána do datové schránky v souladu se žádostí.

18. SuperDoručovatel.cz, s.r.o., U Hřiště 334, Tuchoměřice, PSČ 252 67
Věc: Poskytnutí informace – týkající se přestupků provozovatelů motorových vozidel a jejich projednávání správním orgánem, případný postup správního orgánu vůči „Virtuálnímu Provozovateli“. Žadateli byla informace poskytnuta sdělením na jím uvedenou e-mailovou adresu.

19. Mgr. P. S., Trutnov 541 01
Věc: Poskytnutí informace – sdělení výše platu a odměn vedení města (starosta, místostarostové, radní). Informace v rámci dobré správy byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem s tím, že tyto informace jsou veřejně dostupné na internetové adrese http://materialy.trutnov.cz/file/21738_1_1/download/, kde je záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Trutnova, které je stanovilo. V případě místostarostů uvolněných pro výkon funkce pak jejich odměna vyplývá přímo z právní úpravy, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (proto o ní ZM nerozhodovalo).

20. Mgr. N. B., advokát, Praha 3 – Vinohrady, 130 00
Věc: Poskytnutí informace – o způsobu zpracování žádosti osob o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu, jak jsou žádosti archivovány, jak jsou uchovávána biometrická data. Informace o tom, že v listinné podobě jsou tyto dokumenty v mimopracovní době uchovávány v uzamčených kartotékách, v uzamčených kancelářích, a biometrické údaje jsou uchovávány ve výpočetní technice ministerstva vnitra ministerstva dopravy, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

21. I. T., Trutnov, 541 00
Věc: Poskytnutí informace – k jakému účelu byl zkolaudován nebytový prostor na adrese Bulharská 62, 541 01 Trutnov, a zda je prostor užíván v souladu s tímto rozhodnutím. Informace o tom, že kolaudačním rozhodnutím z července 2002 bylo povoleno užívání stavby „Stavební úpravy objektů čp. 62 Bulharská a čp. 154 Školní, Trutnov – změna stavby – zřízení restaurace a kavárny“, a že stavebnímu úřadu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly, že stavba není užívána k účelu určenému předmětným kolaudačním rozhodnutím, byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu v souladu se žádostí.

22. Mgr. J. B., MBA, LL.M., Kostelec nad Orlicí, 517 41
Věc: Poskytnutí informace – v kolika případech za období od 1.1.2017 do 30.7.2019 v rámci řízení o přestupcích provozovatelů vozidel došlo po sdělení totožnosti přestupce a současným doznáním k vině ze strany tohoto přestupce k zastavení řízení nebo odložení věci vůči takovému přestupci z důvodu, že spáchání skutku nebylo prokázáno. S ohledem na nutnost mimořádně rozsáhlého vyhledávání požadovaných informací byl žadatel vyzván k úhradě nutných nákladů. Proti tomu si podal stížnost ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který úhradu nákladů (po snížení s ohledem na upřesnění žádosti) potvrdil. Nedojde-li k jejich úhradě do 60ti dnů od rozhodnutí o výši úhrady nákladů, bude žádost povinným subjektem odložena. V případě úhrady nákladů bude požadovaná informace vytvořena a žadateli poskytnuta.

23. L. P., Opava, 746 01
Věc: Poskytnutí informace – kolik bylo v období od 1.9.2017 do 31.5.2018 přijato podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kolik bylo provedeno kontrol a kolik bylo uloženo pokut. Informace o tom, že bylo v uvedeném období přijato 9 podnětů, dále že v jednom případě byl vyžádán doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h), a že kontrola přímo v obydlí provozovatele nebyla provedena žádná a ani žádná pokuta nebyla uložena, byla poskytnuta žadateli do datové schránky.

24. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČ 08374694 Duškova 1041/20, Praha 5, 150 00
Věc: Poskytnutí informace – zda subjekt Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. podaly MěÚ Trutnov nabídku k plnění veřejné zakázky. Informace o tom, že MěÚ Trutnov neeviduje žádné podané nabídky na plnění veřejné zakázky od uvedených společností, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

25. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČ 08374694 Duškova 1041/20, Praha 5, 150 00
Věc: Poskytnutí informace – zda subjekt Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. podaly MěÚ Trutnov nabídku k plnění veřejné zakázky. Informace o tom, že MěÚ Trutnov neeviduje žádné podané nabídky na plnění veřejné zakázky od uvedených společností, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg