Aktuální informace k projektu CAF

esf

Projekt CAF

V únoru roku 2013 se zaměstnanci MěÚ Trutnov poprvé začali seznamovat s úkoly, které jim postupně přináší realizace projektu "Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF", registrovaného pod značkou CZ.1.04/4.1.01 /89.00003 (Projekt CAF Trutnov) .

Uveďme některé milníky projektu:
- Hned na začátku bylo o projektu podrobně informováno vedení úřadu a všichni zaměstnanci.
- Do dvou skupin byli vytipováni klíčoví zaměstnanci úřadu, kteří budou po proškolení hlavními realizátory aktivit.
- Ve výběrových řízeních byli vybráni odborní dodavatelé, kteří pomohou během projektu s implementací jednotlivých řídících principů a pomocí vzdělávacích kurzů, workshopů a průběžnou komunikací s jednotlivými pracovníky zajistí také přenos know-how v moderních oblastech řízení.
- Členové skupiny CAF již absolvovali úvodní několikadenní školení k modelu CAF a dále pod vedením odborného lektora nebo i sami pokračují v sebehodnocení úřadu podle metodiky. Výstupem z této aktivity - zavedení modelu CAF - bude vypracování Sebehodnotící zprávy a k ní Akčního plánu zlepšování úřadu. V ročním intervalu bude provedeno druhé sebehodnocení s vyhodnocením plnění Akčního plánu a efektivnosti zavedených změn. Již nyní byla popsána celá řada příležitostí pro zlepšení.
- Též členové skupiny projektového řízení absolvovali odborné školení a nyní postupně připravují podklady pro zpracování harmonogramu zavádění způsobu projektového řízení do úřadu Pokračuje analýza stávajících procesů a požadavků jednotlivých skupin na změny činností úřadu. Výstupem aktivity projektu bude komplexní návrh či plán zavedení projektového řízení do praxe úřadu se všemi prvky jako je určení rolí, nastavení procesů a dokumentace projektových aktivit.

SHRNUTÍ
Hlavním cílem projektu je zlepšit efektivnost městského úřadu, zkvalitnit jeho řízení a v návaznosti zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad zabezpečuje. Pro zaměstnance Městského úřadu Trutnov je klíčovým hlediskem přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných služeb.

K dosažení hlavního cíle přispěje realizace aktivit, mezi které patří aktualizace strategického plánu města, pokračující implementace procesního řízení, právě zahájený proces implementace projektového řízení, připravovaná implementace kompetenčních modelů do řízení lidských zdrojů, zabezpečení systematického vzdělávání zaměstnanců úřadu v návaznosti na výše zmíněné aktivity, doplnění Základní politiky bezpečnosti informací a aktualizace Strategie Městského úřadu Trutnov s funkčními strategiemi - personální, bezpečnostní a informační. Zde byly použity jako vstupní informace některé strategické dokumenty, které má již město zpracované z projektu "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy", realizovaný na MěÚ v období červenec 2010 až červen 2012.

Připomeňme, že projekt "CAF Trutnov" je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg