Cestovní doklady

Cestovní doklady České republiky

Czech_passport_2006_MRZ_cover_1_.jpg Czech_passport_2006_MRZ_data_1_.jpg

1. Základní informace

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod.

 Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

 Druhy cestovních dokladů:

a) Cestovní pas
b) Cestovní průkaz
c) Diplomatický pas
d) Náhradní cestovní doklad Evropské unie
e) Jiné cestovní doklady na základě mezinárodní smlouvy

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 
 Fyzické osoby (občané).
 
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace
 
O vydání cestovního pasu musí žadatel požádat u obecního úřadu s rozšířenou působností dle svého místa trvalého pobytu, případně u kteréhokoliv zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.
 
4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 
Fyzická osoba musí být osobně přítomna.
 
5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit 
 
O vydání cestovního pasu lze požádat u kteréhokoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, případně na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.
 
6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveře číslo 183.
 
7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou 
 
a) občanský průkaz,
b) stávající cestovní doklad,
c) správní poplatek v hotovosti,
d) rodný list v případě občana mladšího 15 let,
e) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

Doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o totmo údaji, nebo v případě, že občan nemá trvalý pobyt na území České republiky. Osvědčení o státním občanství lze získat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v České republice nebo u zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.
 
8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře (žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti.

Formuláře (pouze žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů) předepsané Ministerstvem vnitra jsou k dostání na MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

 

 9. Jaké jsou v této životní situaci správní poplatky a jak je máte uhradit 
 
a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou

občanům starším 15  let................................600  Kč
(doba platnosti pasu 10 let)

občanům mladším 15  let .............................100  Kč
(doba platnosti pasu 5 let)

   
b) Vydání cestovního pasu se  strojově čitelné zónou  

občanům starším 15  let..............................4 000  Kč
(doba platnosti pasu 6 měsíců)

občanům mladším 15  let.............................2 000  Kč
(doba platnosti pasu 6 měsíců)

Poplatky se platí v hotovosti na MěÚ Trutnov.
 
10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 
a) Lhůta pro  vydání cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou - 30 dnů.
b) Lhůta pro vydání cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou - do 6 pracovních dnů.
 
11. Kteří jsou další účastníci postupu

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání cestovního pasu je žadatelem jeho zákonný zástupce.

 Pokud je občan nezletilý (15 - 18 let) připojí k žádosti písemný souhlas jeho zákonný zástupce.

 

 12. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
 
Držitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánum policie. 
 
13. Můžete využít elektronickou službu
 
V případě ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního pasu lze využít k tomuto úkonu datové schránky.
 
14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

 

15. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 
Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nedodržením povinností daných zákonem o cestovních dokladech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 34a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

 

18.  Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
 
a) Lze požádat o druhý cestovní pas?

Ano, občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas, ale  jen v odůvodněných případech - odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

b) Lze převzít cestovní doklad za někoho jiného?

Ne, při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana (občan starší 15 let), jemuž se cestovní doklad vydává.

Za občana mladšího 15 let přbírá cestovní pas zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že cestovní pasy se strojově čitelnými údaji obshují i biometrikcé údaje, je nezbytné, aby se při předání cestovního pasu provedla kontrola těchto biometrikých údajů. Z tohto důvodu musí být při převzetí cesotního pasu přítomen i občan staší 12 let. kterému byly tyto biometriké údaje (otisky prstů) snímány.

c) Lze zaspat dítě do cestovního pasu rodiče?

Ne, zákon o cestonvích dokladech od 1.7.2011 neumožňuje provést tento zápis nepovinného údaje do nově vydaného cestovního pasu. Zákon také neumožňuje zápis této změny v cestovním pasu rodiče, který jej má již určitou dobu v držení. Dítě tedy musí být při vycestování držitelem cestovního pasu.
 
19. Dále se můžete obrátit na 
 
Městský úřad Trutnov, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel  č. dveří 183 -  tel.499 803 219, nebo pí. Pavlína Tupcová, tel. 499 803 224, paní Lenka Šubrtová, tel.499 803 115, paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220. 
 
20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 
 
http://www.mvcr.cz
 
21. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 
Držitel cestovního dokladu je povinen chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo orgánu Policie České repubiky.

22. Za správnost návodu odpovídá

 Městský úřad Trutnov, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.
 
23. Za správnost návodu odpovídá 
 
Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.
 
24. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
 
31.12.2015.
 
24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost 
 
31.12.2015
 
25. Datum konce platnosti návodu 
 
Není určeno.
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg