6 Charakter možného ohrožení a připravená
opatření ve správním obvodu města Trutnova

6.1 Rizika vzniku mimořádné události vytipovaná HZS

6.1.1 Únik nebezpečných škodlivin

Čpavek (amoniak) 1,35 t

Příčina

Únik v důsledku technické závady na zařízení nebo selháním lidského faktoru.

Objekt

Pivovar Krakonoš, s.r.o. Trutnov.

Dopad

Ohrožení až 500 osob v okolí pivovaru o poloměru asi 500 m a dále ve směru větru.

Řešení

Mimořádnou událost likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje).

Doporučení – individuální ochrana

Zakrytí úst a nosu rouškou (kapesníkem a pod.) nejlépe navlhčeným a opuštění prostoru. Dále viz kap. 5.3.3.

 
  

6.1.2 Únik nebezpečných škodlivin

Čpavek (amoniak) 0,3 t

Příčina

Únik v důsledku technické závady na zařízení nebo selháním lidského faktoru.

Objekt

Zimní stadion Trutnov.

Dopad

Ohrožení až 2500 osob  - kapacita stadionu.

Řešení

Mimořádnou událost likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje).

Doporučení – individuální ochrana

Zakrytí úst a nosu rouškou (kapesníkem a pod.) nejlépe navlhčenou a opuštění prostoru. Dodržování obecných zásad chování při povodni - viz kap. 5.3.3.  

 


6.1.3. Povodeň

V záplavových územích a v územích ohrožených povodní vymezených povodňovým plánem, ale i mimo ně.   

Příčina

Dlouhotrvající deště, tání sněhu, přívalové deště.

Území

Obce a města ležící na řece Úpě, dále pak Pilníkov, Chotěvice, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Velké Svatoňovice a Rtyně. Všechny obce a města mohou být zasažena přívalovou srážkou. 

Dopad

Ve městě Trutnov celkem ohroženo až 1147 osob a 331 objektů, z toho 77 obytných domů a 2 školy.

Řešení

Povodňová opatření za povodně řídí a organizují povodňové komise měst a obcí podle svých povodňových plánů v součinnosti s povodňovou komisí ORP Trutnov. Dále viz. kap. 7.

Doporučení

Zpracování povodňových plánů nemovitostí v době mimo povodeň. Odstraňování překážek v odtoku vody.  Dodržování obecných zásad chování při povodni - viz kap. 5.3.1.

  


6.1.4 Přírodní plošné požáry

V lesích porostech.

Příčina

Samovznícení, blesk, zapálení z nedbalosti nebo záměrné založení.

Území

Zalesněné části Krkonoš, Rýchor a Jestřebích hor.

Dopad

Ohrožena mohou být rekreační zařízení v daných lokalitách.

Řešení

Mimořádnou událost likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje).

Doporučení

Opuštění prostoru v případě nebezpečí. Dodržování obecných zásad chování při požáru - viz kap. 5.3.2.

 

 

6.1.5 Vichřice 

Zejména ve výše položených oblastech, ale i mimo ně.

Příčina

Nepříznivá meteorologická situace. Silný vítr.

Území

Celý správní obvod ORP Trutnov.

Dopad

Vznik polomů, narušení elektrického vedení, zablokování komunikací, železničních tratí, narušení budov (zejména střech), havárie v dopravě, zranění osob letícími předměty.   

Řešení

Následky mimořádné události likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje).

Doporučení

Omezení pohybu osob a vozidel. Ukotvení předmětů.

 

 

6.1.6 Sněhová kalamita

Zejména ve výše položených oblastech, ale i mimo ně.

Příčina

Nepříznivá meteorologická situace. Intenzivní sněhové srážky.

Území

Celý správní obvod ORP Trutnov, zejména však výše položené oblasti Krkonoš – Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní Maršov, Žacléř, Bernartice.  

Dopad

Vznik polomů, narušení elektrického vedení, narušení budov, zablokování komunikací, železničních tratí, narušení dopravní obslužnosti území. „Odříznutí“ od přístupu do obytných budov, rekreačních zařízení, případně celých obcí.    

Řešení

Mimořádnou událost likvidují organizace určené k zajištění zimní údržby a sjízdnosti komunikací, nouzové služby, složky IZS a (podle havarijního plánu kraje). Orgány obcí organizují úkoly k zajištění nouzového přežití obyvatel.

Doporučení

Udržování dostatečných zásob potravin a ostáních životních potřeb obyvatel výše položených oblastí (nad 600 m n.m.).

 

 

6.1.7 Velká havárie v dopravě 

Zejména na frekventovaných trasách.

Území

Celý správní obvod ORP Trutnov, zejména však silnice Trutnov – Vrchlabí, Trutnov – Jaroměř (Dvůr Králové n.L.), Trutnov – Žacléř a Trutnov – Náchod. V železniční dopravě na trati Rtyně v Podkrkonoší – Trutnov, Trutnov – Hostinné, případně na úseku Trutnov – Janovice.

Dopad

Možná zranění a ztráty na životech přepravovaných osob. V případě nehody vozidel převážejících ropné produkty může dojít k poškození životního prostředí v okolí.  V případě výbuchu může dojít k ohrožení osob, budov, poškození životního prostředí.

Řešení

Mimořádnou událost likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje).

Doporučení

Řídit se pokyny složek IZS, případně orgánu obce.

 

 

6.1.8 Další mimořádné události 

Vlivem přírodních sil nebo v důsledku nevhodné lidské činnosti nelze vyloučit ani další mimořádné události, např.: velké požáry budov, výbuchy čerpacích stanic PHM, narušení tzv. produktovodů, letecké havárie, epidemie a epizootie, dlouho trvající sucho, zemětřesení.

Území

Celý správní obvod ORP Trutnov.

Řešení

Opatření k řešení těchto situací jsou uvedena v Havarijním plánu Královéhradeckého kraje s vymezením úlohy složek IZS, státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS.

Doporučení

Řídit se pokyny složek IZS, případně orgánu obce.

6.2 Další rizika vzniku mimořádné události

6.2.1 Narušení dodávek tepla 

Převážně v zimním období.  

Příčina

Technická závada na zařízení. Poškození teplovodu nebo technologického prvku. 

Území

Odběratelé tepla ve městech a obcích: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní Maršov, Radvanice, Úpice.  

Dopad

V období, kdy teploty nedosahují 15 °C hrozí podchlazení osob. V období s teplotami pod bodem mrazu hrozí podchlazení, případně i omrzliny a umrznutí. Ohroženy jsou zejména malé děti a starší občané. Ohrožen je rovněž chod zdravotnických zařízení, jeslí, školek, škol, domovů pro seniory apod. Zasaženo může být až 8 000 bytových jednotek, 50 škol a školek, 20 zdravotnických zařízení a dalších cca 360 objektů.

Řešení

Mimořádnou událost likviduje dodavatel tepla – ČEZ a.s. v součinnosti s Krizovým štábem ORP Trutnov.  

Doporučení

Řídit se pokyny orgánu obce/krizového štábu ORP Trutnov.

 

 

6.2.2 Narušení dodávek vody 

Zejména ve vodovodních sítích.   

Příčina

Technická závada na zařízení. Poškození vodovodního řadu, vodojemu, technologického prvku, znečištění pitné vody.  

Území

Trutnov, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní Maršov, Mladé Buky; Úpice; Žacléř; Malé Svatoňovice; Rtyně v Podkrkonoší.

Dopad

V uvedených obcích je vodou z vodovodních řadů zásobováno cca 48 000 obyvatel.

Řešení

Mimořádnou událost likvidují příslušné společnosti – Vodovody a kanalizace nebo Technické služby. V součinnosti s Krizovým štábem ORP Trutnov. Je organizováno nouzové zásobování vodou.  

Doporučení

Řídit se pokyny orgánu obce/krizového štábu ORP Trutnov.

  
  

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg