Důvod a způsob založení povinného subjektu

 

Důvod založení subjektu

 

Město Trutnov (dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podle čl. 101 Ústavy ČR je město veřejnoprávní korporací, které může nabývat majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Město je ve smyslu § 20 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území, za podmínek stanovených především v hlavě sedmé Ústavy ČR a zákonem o obcích. Kromě samostatné působnosti vykonává město také přenesenou působnost. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

 

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí

 

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Do přenesené působnosti města patří výkon státní správy na svém území ve věcech, které stanoví zákon. Není-li v zákoně výslovně stanoveno, že se jedná o přenesenou působnost města, platí, že jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti města.

 

Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí

 

a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg