Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov

irop-cz-ro-b-c-rgb.jpg

Předmětem projektu "Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov" (dále jen "projekt") reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005972, je modernizace hlavního informačního systému GINIS v oblasti elektronické spisové služby pro město Trutnov za účelem splnění dvou legislativních nařízení – eIDAS a Zákonů č. 300/2008 Sb. a č. 499/2004 Sb. Tím dojde ke zvýšení kvality elektronických služeb, podpory elektronické komunikace a zlepšení dostupnosti, zabezpečení a uchovávání dat.

Projekt zajistí pořízení nového Geografického informačního systému (GIS) vč. zavedení nového Mapového serveru. Dále projekt počítá se zavedením Software Asset Management (SAM) pro efektivní správu a technickou evidenci veškerého IT majetku. V rámci projektu bude zprovozněn Vyvolávací a objednávací systém na detašovaném pracovišti na adrese Horská 932, kde sídlí Oddělení dopravně správních agend (budova Autostyl), jedná se o vyvolávací systém s možností objednání klienta přes Internet. Pro bezproblémový chod všech aplikací bude také v rámci projektu zmodernizováno technologické centrum – rozšíření úložné kapacity diskového pole, rozšíření paměti RAM dvou virtualizovaných provozních serverů a nákup serverového operačního systému včetně antivirového řešení ve virtualizovaném prostředí. Projekt také počítá s pořízením  pěti kusů koncových zařízení (PC s LCD monitorem a SW Microsoft Office). Projekt přispěje k další elektronizaci procesů uvnitř veřejné správy a umožní plné využívání modulu elektronické spisovny, přispěje i k posílení kybernetické bezpečnosti úřadu. Výstupy projektu jsou určeny zaměstnancům ve veřejné správě i občanům města.

Hlavním cílem projektu je zajištění dobré správy území a zefektivnění činností institucí veřejné správy, a to prostřednictvím rozvoje a zkvalitnění informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Důraz je kladen na potřeby uživatelů, zvýšení důvěry v elektronické transakce a bezpečnost dat, snižování administrativní zátěže, zjednodušení organizačních procesů a využívání dat veřejnou správou i a jejich využívání občany města.

Realizací projektu bude dále dosaženo následujících dílčích cílů:

- modernizace stávajícího informačního systému veřejné správy (IS GINIS) v oblasti elektronické spisové služby,

- vytvoření nových podpůrných informačních systémů veřejné správy (GIS, SAM),

- rozšíření a zkvalitnění digitální komunikace uvnitř veřejné správy,

- zkvalitnění a zlepšení zabezpečení, přenosu, sdílení a uchovávání dat, zlepšení dostupnosti dat,

- zkapacitnění a zvýšení výkonu stávajícího technologického centra pro provoz nových aplikací a modulů.

 

Termínové a finanční náležitosti projektu

Realizace projektu je plánována na období listopad 2016 až listopad 2018. Projektu byla přiznána finanční podpora ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ERDF, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 3,445 mil. Kč. Dotace z ERDF vypočítaná z uznatelných předpokládaných nákladů se rovná částce 2,857 mil. Kč (85 % z uznatelných nákladů), dotace ze státního rozpočtu pak 0,168 mil. Kč (5 % z uznatelných nákladů). Město Trutnov by tak ze svých zdrojů uhradilo 0,420 mil. Kč. Výsledná částka dotace se však od výše uvedené může lišit, neboť dotace bude městu Trutnov poskytnuta na základě skutečně vynaložených výdajů.

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg