Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif
 
Článek 1 
Základní působnost 
(1) Odbor Kancelář MěÚ zejména zajišťuje administrativní a organizační podporu, pracovní servis a zázemí pro starostu, místostarosty, tajemníka a všechny zaměstnance městského úřadu. V působnosti tohoto odboru je také servis pro zastupitelstvo města, výbory zastupitelstva města, radu města, komise rady města a poradu vedení. 

(2) Odbor Kancelář MěÚ připravuje a vydává vnitřní předpisy a další opatření související s řízením a organizací práce, realizuje personální a platovou politiku úřadu a zajišťuje úkoly na úseku ochrany utajovaných informací. Na úseku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, obrany a hospodářských opatření pro krizové stavy zajišťuje výkon státní správy a koordinaci plnění úkolů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - města Trutnova. 

(3) Odbor zajišťuje plnění zřizovatelských funkcí, odborné a metodické řízení Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově, Galerie města Trutnova, Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova - Horního Starého Města a Turistického informačního centra. 

(4) Odbor zabezpečuje přípravu voleb do zastupitelstev, referenda a sčítání lidu a plní úkoly registračního úřadu pro volby do zastupitelstev. 

Článek 2 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru, 
- oddělení sekretariátu vedení, 
- oddělení komunikace, 
- oddělení informatiky a projektového řízení 
- oddělení informační recepce, 
- oddělení personální a mzdové,
- oddělení správy budov. 
mestsky_urad_linka.gif
  
Ing. Jiří Masařík
vedoucí odboru
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg