1.1  Mimořádná událost

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Přírodního původu

Povodeň, požár velkého rozsahu, sněhová kalamita, lavina, zemětřesení, sesuv půdy, důlní zával, vichřice, epidemie, epizootie.

Technologického původu

Havárie v chemickém průmyslu, skladu chemikálií, dopravní havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, dopravní nehoda velkého rozsahu, rozsáhlé narušení dodávek elektrické energie, plynu, vody, apod.

Sociálně-ekonomického původu

Nepokoje, migrační vlna, teroristická akce, válečný konflikt.

 

1.2 Krizová situace

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen „stav nebezpečí“, „nouzový stav“, „stav ohrožení státu“ nebo „válečný stav“ (krizové stavy).

1.3 Přehled krizových stavů

1.3.1 Stav nebezpečí

Vyhlašuje

Hejtman kraje.

Důvod

Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Území

Celý kraj nebo jeho část.

Doba trvání

Nejvýše 30 dnů (prodloužit lze se souhlasem vlády).

Legislativa

§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.3.2 Nouzový stav

Vyhlašuje

Vláda České republiky, popřípadě předseda vlády.

Důvod

V případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Území

Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání

Nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze poslanecká sněmovna).

Legislativa

Čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  1.3.3 Stav ohrožení státu

Vyhlašuje

Parlament České republiky na návrh vlády.

Důvod

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Území

Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání

Není omezeno.

Legislativa

Čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.4. Válečný stav

Vyhlašuje

Parlament České republiky.

Důvod

Je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Území

Celý stát.

Doba trvání

Není omezeno.

Legislativa

Čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  

  

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg