Občanské průkazy

Občanské průkazy

Občanský průkaz České republiky

EOP_predni_strana.gifEOP_zadni_strana.gif

1. Základní informace k dané životní situaci

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i údaje v ní zapsané podle zákona o občanských průkazech. 

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České repbuliky.

Občanovi se vydává:

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat 

 Fyzické osoby (občané).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace 

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, v Ostravě a v Pzni na magistrátu.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu předkládá pouze  doklady potřebné pro jeho vydání, které musí být v originále. 

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 

Požádat o vydání očanského průkazu může občan  u příslušného úřadu bez toho, že by předkládal fotografii (úřad pořizuje digitalizovanou podobu občana) a žádost (úřad pořídí tisk žádosti).

S občanem mladším 15 let žádá společně o vydání občanského průkazu i jeho zákonný zástupce.

5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, v Praze na úřadu městské části  Praha 1  až  22,   v Brně,  v Ostravě a v Pzni na magistrátu.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveří číslo 183.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou 

a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan předkládá rodný list, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládát dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost.  Současně předloží potvrzení o občanském průkazu a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. 

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti.

Formuláře (pouze žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů) předepsané ministerstvem vnitra jsou k dostání na MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

9. Jaké jsou v této životní situaci správní poplatky a jak je máte uhradit

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 500 Kč,

b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc - 100 Kč,

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč,

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč,

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč,

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč,

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč,

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč,

i) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu - 100 Kč,

Poplatky se platí v hotovosti na MěÚ Trutnov.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

a) Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.

b) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vyhotoví do 15 dnů ode dne podání žádosti.

11. Kteří jsou další účastníci postupu

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání občanského průkazu musí být přítomen i zákonný zástupce.

12. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žádné.

13. Můžete využít elektronickou službu

V případě žádosti o vydání občanského průkazu lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která bude bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo vnitra předá digitální fotografii spolu s údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

15. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozějších předpisů.

Zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nedodržením povinností daných zákonem o občanských průkazech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 16a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

18. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně 

a) Jaké jsou možnosti pokud občan nemůže převzít občanský průkaz osobně?
Občan je ze zákona povinen převzít občanský průkaz osobně. Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu osobně ze závažných důvodů (závažné dlouhodobé zdravotní důvody, výkon trestu odnětí svobody, ústavní výchova atd....), zabezpečí jeho předání tomuto občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností.

b) Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený vedením matrik vydá potvrzení o občanském průkazu. Policie České republiky vydává potvrzení o občanském průkazu jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, nebo v případě, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz.

19. Dále se můžete obrátit na 

Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel - č.dv. 183, paní Lenka Šubrtová, tel.499 803 115, paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220 a paní Pavlína Tupcová tel. 499 803 224.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  

http://www.mvcr.cz

21. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Držitel občanského průkazu je povinen jej chránit  před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo orgánu Policie České repubiky.

 22. Za správnost návodu odpovídá útvar

 Městský úřad Trutnov, odbor správní, oddělení osobních doladů a evidence obyvatel.

23. Za správnost návodu odpovídá 

Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

24. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2015.

25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost 

31.12.2015.

26. Datum konce platnosti návodu 

Není určeno.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg