Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5

Vymezení práv, která vyplývají lékařům konajícím návštěvní službu z označení č. O 5, specifikace osob, kterým může být označení č. O 5 vydáno, podmínky vydání a užívání tohoto označení, místo vydání a kompetence správního orgánu.

 

Označení vozidla lékaře konajícího službu je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Práva, která vyplývají lékařům konajícím návštěvní službu z označení č. O 5:
Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5 nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.).
Na vozidla označená označením č. O 5 se jako na vozidla ve smyslu § 15 vyhlášky č. 30/2001 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E12 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.       

Kdo rozhoduje o vydání označení č. O 5:
O vydání označení č. O 5 rozhoduje ve správním řízení na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele (§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – v případě správního obvodu Trutnova vydává označení č. O 5  MěÚ Trutnov - odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (kontakt pí Jiroušková 499 803 160).

Komu může být vydáno označení č. O 5:
Označení č. O 5 může být vydáno pouze lékaři konajícímu návštěvní službu:
a) provozovateli nestátního zdravotnického zařízení, který registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby, nebo
b) zaměstnanci státního nebo nestátního zdravotnického zařízení, které registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby
c) lékaři pro děti a dorost, který je také praktickým lékařem.

Podmínky vydání označení č. O 5 (povinné přílohy k žádosti):
Žadatel, který je lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu přiložit:
• průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
• rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)
• doklad o tom, že:
a) registruje pojištěnce - potvrzení zdravotní pojišťovny či pojišťoven nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí (potvrzení KÚ) nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby (potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby)

Žadatel, který vykonává činnost lékaře jako zaměstnanec státního zdravotnického zařízení (SZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu přiložit:
• průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
• potvrzení, že je zaměstnancem SZZ, vykonávajícím činnost lékaře
• potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti lékaře (doklad o atestaci)

Žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdravotnického zařízení (NSZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla lékaře konajícího službu přiložit:
• průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
• potvrzení, že je zaměstnancem NSZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře
• potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře (doklad o atestaci)
• ověřenou kopii rozhodnutí o registraci NSZZ, jehož je zaměstnancem
• doklad (popř. ověřenou kopii) o tom, že NSZZ, jehož je žadatel zaměstnancem:
a) registruje pojištěnce  - potvrzení zdravotní pojišťovny  či pojišťoven nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí (potvrzení KÚ) nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby (potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby)

Každému žadateli, který splní výše uvedené podmínky pro vydání označení č. O 5, může být vydáno pouze jedno označení, a to i v případě, že provozuje dvě nebo více zdravotnických zařízení. Podmínky pro vydání označení č. O 5 musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.


Podmínky užívání označení č. O 5:
• Označení č. O 5 je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy jeho užití spojeno s výkonem činnosti lékaře konajícího návštěvní službu.
• Označení č. O 5  se vydává lékaři jako fyzické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které lékař konající návštěvní službu v daném případě používá k přepravě, přičemž lékař nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5, ať už lékařem nebo jinou osobou, je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).
• Přestane-li držitel označení č. O 5 splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly.
• V případě ohlášení ztráty či odcizení označení č. O 5 zaznamená obecní úřad, který označení vydal, pozbytí jeho platnosti v evidenci vydaných označení a na základě žádosti za výše uvedených podmínek vydá označení nové.
• Dojde-li k poškození označení č. O 5 nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal. Tento úřad odevzdané označení znehodnotí, což zaznamená v evidenci vydaných označení a na základě žádosti vydá označení nové.
• V případě zjištění, že držitel označení č. O 5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení č. O 5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

Příloha: Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg