PROJEKT CAF TRUTNOV

Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF

 

PROJEKT CAF TRUTNOV

Jde o zkrácený název projektu "Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF", registrovaného pod značkou CZ.1.04/4.1.01 /89.00003.

V únoru roku 2013 se zaměstnanci MěÚ Trutnov poprvé seznámili s projektem CAF a jeho cílem. V současné době se projekt nachází ve své druhé polovině a již nyní můžeme říci, že jsou odhalovány pozitivní i negativní stránky řízení chodu úřadu. Je nesporné, že zaváděním moderních metod řízení, kterým bezesporu model CAF je, může dojít k postupnému zlepšování chodu a řízení Městského úřadu Trutnov.

 

Uveďme stručný průřez realizací projektu:

 • Po schválení projektu v příslušných orgánech města byli všichni  zaměstnanci úřadu s projektem a jeho cíli seznámeni.
 • Do dvou skupin byli vytipováni klíčoví zaměstnanci úřadu, kteří se po proškolení stali hlavními realizátory obou aktivit projektu, tj. pracovní skupiny projektových manažerů a pracovní skupiny CAF.
 • Ve výběrových řízeních, která byla uskutečněna na počátku realizace projektu, byli vybráni odborní dodavatelé, kteří pomohou během projektu s implementací jednotlivých řídících principů a zajistí také přenos know-how v moderních oblastech řízení a to za pomoci vzdělávacích kurzů, workshopů a komunikace s oběma skupinami vybraných zaměstnanců.

Pracovní skupina CAF:

 • Členové skupiny CAF v první polovině trvání projektu absolvovali úvodní několikadenní školení k modelu CAF, kde se seznámili zejména s pojmem CAF, jeho hlavními klady, přínosy, cíli a možnostmi využití.
 • V současné době pracovní skupina CAF pod vedením odborného lektora v tzv. workshopech nebo i sama pokračuje v sebehodnocení úřadu podle metodiky CAF. Výstupem z této aktivity – zavedení modelu CAF – je  postupně zpracovávaná Sebehodnotící zpráva a vytvářen Akční plán zlepšování úřadu, které po schválení ve vedení úřadu budou moci být postupně implementovány do řízení a chodu úřadu.
 • Již v rámci akčního plánu zlepšování pracovní skupina CAF ve spolupráci s dodavatelskou firmou připravila on-line dotazníkové šetření pro zaměstnance úřadu, ve kterém mohli zcela anonymně zaměstnanci vyjádřit svůj názor na fungování úřadu  a v otevřených otázkách vznést i své připomínky. Vyhodnocení dotazníkového šetření provedla dodavatelská firma a pracovní skupina CAF zpracovala připomínky zaměstnanců a připravila zprávu pro vedení úřadu i s návrhem opatření. Zaměstnanci se mohou s výsledkem dotazníkového šetření seznámit na intranetu úřadu.
 • Do konce srpna probíhá také dotazníkové šetření mezi občany – klienty úřadu. Občané prostřednictvím 10 otázek mohou ohodnotit přístup zaměstnanců úřadu ke klientům a vznést event. připomínky. Výsledek dotazníkového šetření bude zveřejněn na internetových stránkách úřadu a v Radničních listech.
 • Další realizovanou aktivitou z akčního plánu zlepšování je probíhající hodnocení zaměstnanců úřadu. Cílem hodnocení zaměstnanců je na základě hodnotícího formuláře a hodnotícího pohovoru zhodnotit výkon a pracovní potenciál zaměstnance, získat přehled o jeho potřebách např. v oblasti vzdělávání, jeho rozvoje atd.
 • Pracovní skupina projektového řízení:
 • Členové skupiny projektového řízení absolvovali v první polovině trvání projektu odborné školení, seznámili se nejen s pojmem projektové řízení, metodami projektového řízení, se zásadami projektového řízení, požadavky a cíli projektového řízení a jeho strukturou ale i s ekonomickou stránkou projektového řízení.
 • Skupina projektového řízení se pravidelně pod vedením odborné asistentky projektového řízení schází za účelem shromažďování, získávání dat nezbytných pro vytváření Metodiky projektového řízení, která postupně v průběhu trvání projektu vzniká. Metodika projektového řízení bude po schválení Radou města Trutnova následně implementována do praxe MěÚ Trutnov se všemi prvky jako je určení rolí, nastavení procesů a dokumentace projektových aktivit.
 • Skupina projektového řízení se dále pravidelně scházela a pod vedením odborné asistentky projektového řízení se připravovala ke zkoušce projektového řízení základní úrovně IPMA level D. Část skupiny projektového řízení ke konci měsíce května 2014 pod vedením akreditované firmy již tuto zkoušku úspěšně absolvovala. Druhá část skupiny projektového řízení tuto zkoušku absolvuje v podzimním období.

SHRNUTÍ

Hlavním cílem projektu je zlepšit a zefektivnit činnost městského úřadu, zkvalitnit jeho řízení a v návaznosti zlepšit kvalitu veřejných služeb, které úřad poskytuje. Pro zaměstnance Městského úřadu Trutnov je klíčovým hlediskem přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných služeb. Tak zní i přijatá vize úřadu „Kvalitní služby občanům zajišťované s profesionálním přístupem“.

Projekt „CAF Trutnov“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg