Průmyslová zóna Krkonošská

Vytipované území je v severovýchodní  části města podél ulice Krkonošské vlevo  při výjezdu z města směr Pec pod Sněžkou, naproti autobazaru "Stolín" a čerpací stanici PHM. Funkční využití území, prostorové a výškové uspořádání je dáno tzv. „závaznou částí ve formě regulativů“ schváleného  Územního plánu města Trutnova. V území je možné počítat pouze s výstavbou architektonicky kvalitních, neprovizorních staveb průmyslového charakteru s nízkou zátěží emisemi. Hmotové řešení výrazně horizontální, výška objektů do 10m, bez jakékoliv výškové dominanty. 

Průmyslová a obchodní zóna Krkonošská

Průmyslová zóna je dopravně velmi dobře napojitelná na dopravní infrastrukturu : v současné době je navrhována nová kruhová křižovatka na stávající státní komunikaci I/14 při jihovýchodním okraji této navrhované zóny. Tato komunikace pak je další již stávající kruhovou křižovatkou napojena na komunikaci I/16 Praha, I/14 Náchod a II/300 Hradec Králové.  Ve výhledu je řešeno napojení na západní obchvat města Trutnova a dálnici (resp. rychlostní komunikaci) D11 (R11) Polská republika (přechod Královec) – Hradec Králové.

Od roku 2010 má celou plochu průmyslové a obchodní zóny v pronájmu developerská společnost MAPON, a.s., Praha, která zajišťuje další koordinaci investorů, kteří mají zájem o výstavbu v zóně. Umístění objektů do PZ je nutné nejprve projednat na oddělení územního plánování  Odboru rozvoje města a ÚP na MěÚ Trutnov, Slovanské nám.165, Trutnov.

V září byly zahájeny stavební práce na nové obchodní a průmyslové zóně. V první fázi vznikne obchodní část, v další fázi vyrostou na pozemcích objekty lehkého průmyslu. Investor (Mapon a.s.) v první fázi připraví nezbytnou infrastrukturu pro napojení průmyslové zóny - příjezdovou komunikaci a vodohospodářské objekty. Uvnitř zóny si povolovací doklady na jednotlivé objekty a infrastrukturu zajišťují investoři budoucích objektů.

Základní údaje
Rozloha:
  22,5 ha
Rozvojová lokalita  je  v severozápadní  okrajové části města podél silnice I/16, směřující na Krkonoše. Zóna se nachází na nezastavěném území (pole. louky).
Vytipované území je z části svažité jihovýchodním směrem a z části pak směrem severovýchodním. Celkové převýšení průmyslové zóny je cca do 36 m v  diagonálním směru k jihozápadu řešené lokality.
Předpokládané využití: průmyslové výrobní činnosti, výrobní služby, logistika, výzkum, stavby pomocných a doplňujících provozů, výstavní provozy.
Umístění zóny: zóna je umístěna v okrajové části města mimo obydlené území
Dnešní využití a majetkové poměry: volné nezastavěné pozemky jsou v majetku města Trutnov (15,5 ha)a firmy Arkadia a.s. (7 ha)
Územní plán – regulativy, limity:
Využití zóny je v souladu s platným územním plánem: výroba, průmyslové provozy, kapacitní sklady, výzkum doprovodné služby, dopravně-technická infrastruktura, zeleň.
Zastavitelnost území je 75% - z toho je 25% pro komunikace a zpevněné plochy, podíl zeleně je stanoven na 25%.

Doprava
Silnice: zóna je napojena přes kruhovou křižovatku na silnici I/16 Praha, I/14 Náchod, Vrchlabí a II/300 Hradec Králové. Ve výhledu je řešeno napojení na západní obchvat města Trutnova a dálnici (resp. rychlostní komunikaci) D11 (R11) Polská republika (přechod Královec) – Hradec Králové.
Železnice:  železniční tratě č. 032 (Hradec Králové–Jaroměř–Trutnov), č. 040 (Chlumec nad Cidlinou–Trutnov), železniční stanice Trutnov hl.n. – zřízení vlečky není možné
Regionální letiště:  mezinárodní letiště Pardubice 80 km
 Infrastruktura
 Voda pitná: řad DN 150, 197 m3/den
 Kanalizace splašková:  tlaková DN 150,  177 m3/den
 Kanalizace dešťová:  řad DN 400-800
 Elektrika: trafostanice s napětím 640 kV, příkon 35kW
 Plyn: STL řad DN 110,  700-1200 m3/den
 Teplovod:  po dohodě s ČEZ-EPO a.s. Trutnov
 Průmyslové odpady : řízená skládka Trutnov- Bohuslavice ve vzdálenosti 8 km


Přílohy:

tu_zona_lokalizace.jpg

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg