Registr vozidel

Klíčové změny od 1.1.2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení dopravně správních agend, informuje veřejnost o klíčových změnách v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

 1. Místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že kompletní“ převod vozidla na nového provozovatele proběhne na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má sídlo nebo bydliště původní provozovatel.
 2. Místní příslušnost úřadu bude podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy i v těch případech, kdy dojde k přechodu vlastnických práv (to znamená v případech, kde nejde o vůli dvou stran, např. dědictví, dražba ex. atd.). Žádost o změnu vlastníka a provozovatele bude tedy podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště či sídla posledního v registru zapsaného provozovatele vozidla (např. u dědictví tedy dle místa posledního bydliště zemřelého).
 3. Při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit, změna registrační značky bude provedena pouze za značku, která byla ztracena, odcizena, poškozena či zničena.
 4. Registrační značky na přání a třetí tabulky na nosiče kol budou zavedeny od 1.1. 2016.
 5. Při zápisu nového vlastníka nebo provozovatele vozidla bude v případě nepřítomnosti nutná plná moc podepsaná úředně ověřeným podpisem.
 6. Tzv. polopřevody vozidel již nebudou prováděny, zápis nového vlastníka bude probíhat v jednom řízení a žádost je nutné podat do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnických práv (např. zakoupení vozidla), přitom musí být mimo jiné vždy přiložen protokol o evidenční kontrole, který ke dni podání nebude starší než 14 dnů.
 7. Protokol o evidenční kontrole ne starší 14 dnů bude nutné nově předkládat při každé změně jak vlastníka, tak provozovatele vozidla (dosud jen při změně provozovatele), tedy např. i při ukončení leasingu.
 8. První zápis vozidla do registru a každá změna jak vlastníka, tak provozovatele vozidla budou zpoplatněny správními poplatky 800 Kč (je-li vlastník současně i provozovatelem, poplatky se nesčítají, pouze 800 Kč). Změní se terminologie – dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel nově vyřazení vozidla  z provozu, trvalé vyřazení z registru silničních vozidel bude nově zánik vozidla.
 9. U vozidel, která jsou k 31.12. 2014 v tzv. „polopřevodu“ na nového vlastníka, bude povinnost doregistrovat nejpozději do 30.6. 2015. V případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné je již nikdy provozovat.
 10. Bude-li trvat vyřazení  silničního vozidla z provozu (dosavadní tzv. depozit) déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití. Bude se to týkat i vlastníků vozidel vyřazených z provozu k 1.1. 2015 na dobu kratší, než 18 měsíců (od 1.7. 2013 do 31.12. 2014), u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne 1.1.2016.
 11. U majitelů vozidel dočasně vyřazených z registru k 1.1. 2015 více jak 18 měsíců (před 1.7. 2013) bude povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti se bude vozidlo k 1.1. 2016 považovat za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné je již nikdy provozovat.
 12. Zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních deliktů za nesplnění povinností uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb.

Další informace k této problematice vám poskytnou pracovníci registru vozidel nebo je naleznete zde.

 

Upozorňujeme občany, že dne 3. února 2015 bude registr vozidel z důvodu školení pracovníků uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

MilanŠpůr

ved. odd. dopravně správních agend

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg