Silniční správní úřad.

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,  projednání a vydání výjimky z místní úpravy provozu, projednání a vydání rozhodnutí o připojení nebo zrušení připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, projednání a vydání rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace, projednání a vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací, ...

Silniční správní úřad

Kontakty

Jméno:

 

Telefon:

Kancelář:

Ing. Iva Křemenská (kremenska@trutnov_cz)

 speciální stavební úřad

499 803367

430

Bc. Andrea Dvořáčková (dvorackova@trutnov_cz

 silniční správní úřad

499 803189

430

František Přibyl (pribyl@trutnov_cz)

 dopravní úřad

499 803190

430

 

 

 

 

 

 

 


Základní činnosti podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích pro silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce Trutnov, jako obce s rozšířenou působností a místních komunikací a účelových komunikací v obci Trutnov.

§ 3 odst. 1,2 - rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie MK a o změně kategorie místní komunikace
§ 7 rozhodování příslušného silničního správního úřadu o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka,  v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt
§ 10, odst. 4 projednává a vydává rozhodnutí o připojení nebo zrušení připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, nebo připojení komunikace k silnici nebo místní komunikaci, popř. stavební úpravy stávajícího připojení  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
§ 18 jestliže zanikl význam silnice nebo místní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o jejím zrušení
§ 19 odst. 5 rozhodování silničního správního úřadu o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo její části, na které je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu
§ 24 projednává a vydává rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace na základě žádosti osoby, v jejíž zájmu má dojít k uzavírce a to po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie ČR  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
§ 25 projednává a vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny:
- podle § 25 odst. 6 písm. a) – přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy  Žádost (doc) | Žádost (pdf) 
- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 1.) – umisťování a provozování reklamních poutačů  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2.) – umisťování, skládání a nakládání věcí nebo
materiálů nesloužících k údržbě a opravě silnic a MK ( zařízení staveniště, kontejner, lešení, výkopek)  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 3.) – provádění stavebních prací  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 4.) – zřizování vyhrazeného parkování  Žádost (doc) | Žádost (pdf)

Žádost - prodloužení (doc) | Žádost - prodloužení (pdf)
- podle § 25 odst. 6 písm. c bod 5.) – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
- podle § 25 odst. 6 písm.c bod 6.) – audiovizuální tvorba

- podle § 25 odst. 6 písm. d) - umístění inženýrských sítí  Žádost (doc) | Žádost (pdf)

§ 25 odst. 6 písm. e) – pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí  Žádost (doc) | Žádost (pdf)

- podle § 25 odst. 6 písm. f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace
- pásovými vozidly nebo historickými vozidly
- podle § 25 odst. 6 písm. g) – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
§ 29 odst. 2 pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu
§ 31 vydávání, změna a odnětí povolení k zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy Žádost (doc) | Žádost (pdf)
§ 32 rozhodování o povolení provádět stavby nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

§ 36 rozhodování o dodatečném povolení v případě havárie inženýrských sítí  Žádost (doc) | Žádost (pdf)
§ 38 odst. 3 rozhodování o rozsahu potřebných úprav dotčené pozemní komunikace, případně o stanovení tras staveništní dopravy nebo o vybudování objížďky příslušným stavebním úřadem na základě stanoviska příslušného silničního úřadu
§ 40 obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy , místních komunikací a veřejně účelových komunikací
§ 41 provádí výkon státního dozoru v rozsahu své působnosti – zda vlastníci a uživatelé pozemních komunikací plní povinnosti stanovené příslušnými předpisy
§ 42 projednává a ukládá pořádkové pokuty , přestupky a správní delikty
č. 361/2000 Sb.

Základní činnosti podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) pro silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce Trutnov, jako obce s rozšířenou působností a místních komunikací a účelových komunikací v obci Trutnov.

§ 77 projednává a stanovuje místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích silnice II. a III. třídy a místní komunikace projednává a vyjadřuje se k místní a přechodné úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích. Žádost (doc)  Žádost (pdf)

§ 77 odst. 6 povoluje výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost (doc) Žádost (pdf)

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg