Územní plán Trutnov

logo.jpg

Projekt „Územní plán Trutnov“ byl zrealizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Územní plán tvoří základní územně plánovací dokumentaci sloužící pro rozhodování v území, stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání a budoucí funkční využití jednotlivých ploch.

Žádost o dotaci byla podána v rámci 8. výzvy – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území v květnu 2010. V průběhu realizace projektu zajišťoval odborné práce zpracovatel, tj. firma TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér Trutnov, která zvítězila ve výběrovém řízení. Na dokumentaci byl vypracován posudek SEA – posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí.

Realizace projektu Integrovaného operačního programu byla ukončena vypracováním a předáním návrhu územního plánu Trutnov dne 30. 7. 2010. 

Zastupitelstvo města Trutnov vydalo formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2011-266/4 dne 19.9.2011 Územní plán Trutnov, který vešel v platnost 5.10.2011.

 Celkové způsobilé výdaje projektu (dotace) činí 2.734.200,-- Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů Evropské unie představuje 85 % (2.324.200,-- Kč) a dotace ze státního rozpočtu 15 % (410.130,-- Kč).

Územní plán Trutnov je veřejně přístupný v prostředí GIS zde

Text opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Trutnov.

ÚP Trutnov OOP č. 01_2011_HLM.pdf

Textová část Územního plánu Trutnov:

ÚP TRUTNOV A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU.pdf

Grafická část Územního plánu Trutnov:

ÚP TRUTNOV B2 HLAVNÍ VÝKRES 5000.pdf

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg