V rámci SOVK myslíme strategicky!

logo-projekt-sovk.jpg

Název projektu: V rámci SOVK myslíme strategicky!

Registrační č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100

 

Cílem projektu je výrazně posílit a zkvalitnit strategické řízení na území Svazku obcí Východní Krkonoše prostřednictvím zpracování (případně aktualizací stávajících) identifikovaných typů potřebných strategických dokumentů (Plán rozvoje obce/města, Pasport veřejného osvětlení, Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy, Generel zeleně, Koncepční studie rozvoje obce Malá Úpa, Studie - Role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší, Strategie SOVK) a výrazně posílit komunikační nástroje na úrovni SOVK (vytvořením nového webového portálu).

Dílčím dlouhodobějším cílem je zvýšená schopnost jednotlivých obcí využít k realizaci svých projektových záměrů grantových / dotačních zdrojů - právě díky existenci nových strategických dokumentů.

Prostřednictvím zpracování strategických dokumentů externími subjekty a současně zapojením pracovníků/představitelů obcí/SOVK do realizace projektu (formou aktivního zapojení do odborných pracovních skupin apod.) dojde k načerpání nových zkušeností a zvýšení odborných znalostí a kvalifikací na straně zástupců obcí - tím bude pro jejich budoucí práci na obecních úřadech výrazně posílena kvalifikace v oblasti strategického řízení. To bude i předpokladem samostatnější kvalifikované práce zástupců obcí do budoucna, tj. budou moci v budoucnu zajistit řešení některých obdobných úkolů (třeba i při plnění jen dílčích částí) v rámci vlastních personálních kapacit.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg