Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF

Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF

Aktuální informace k projektu CAF


Město Trutnov obdrželo na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci projektu "Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF". Registrační číslo projektu je: CZ.1.04/4.1.01 /89.00003. Projekt je dalším krokem města k trvalému zvyšování kvality služeb poskytovaných ve veřejné správě, ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti. Klíčovým hlediskem je přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných služeb. 
Projekt se skládá ze dvou částí.

caf_1.gifJednou z nich je zavedení modelu řízení kvality CAF (z angl. The Common Assesment Framework) neboli "Společný hodnotící rámec". Model je postaven na principu sebehodnocení - organizace hodnotí sama sebe v devíti základních kritériích, z nichž pět je v oblasti tzv. předpokladů a čtyři v oblasti výsledků. Výsledek hodnocení napomůže úřadu identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšování. Model CAF umožní získat strukturovaný pohled na fungování a výkonnost městského úřadu. Vychází z předpokladu, že vynikající výsledky ve výkonnosti úřadu v oblasti vztahů k občanům, zaměstnancům a společnosti jsou dosahovány na základě řízené strategie a plánování s pomocí zaměstnanců, využíváním partnerství, zdrojů a procesů. Na základě prvního sebehodnocení bude vedení města seznámeno s jeho výsledky (Sebehodnotící zprávou) a s návrhy na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení činnosti úřadu (tzv. Akčním plánem zlepšování). Následně bude o změnách v procesech, které se jí přímo dotýkají, informována i veřejnost. V rámci tohoto projektu proběhnou na MěÚ Trutnov v letech 2013-2014 celkem 2 kola sebehodnocení.

systém projektového řízeníDruhou částí projektu je zavedení systému projektového řízení do praxe úřadu. Bude provedena analýza stávajících procesů a požadavků jednotlivých skupin na změny činností úřadu, navrhnou se cesty, harmonogram zavádění způsobu projektového řízení do úřadu. Bude stanoven způsob kontroly, vyhodnocování a údržba nastavených procesů, nastaven komunikační systém. Za tímto účelem bude proškolena skupina klíčových zaměstnanců úřadu, kteří budou schopni aplikovat znalosti z projektového řízení do praxe úřadu. V průběhu projektu bude vytvářena metodika projektového řízení procesů městského úřadu. Výstupem projektu pak bude komplexní návrh či plán zavedení projektového řízení do praxe úřadu se všemi prvky jako je určení rolí, nastavení procesů a dokumentace projektových aktivit. Dojde tak k zefektivnění procesů úřadu, zkvalitnění výstupů a zejména k optimalizaci nákladů úřadu.

Realizace projektu je plánována na období únor 2013 až leden 2015, celkové náklady projektu jsou ve výši téměř 2,06  mil. Kč, Evropská unie přispěla na projekt z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost částkou ve výši téměř 1,75 mil. Kč, spolufinancování z městského rozpočtu činí bezmála 310 tis. Kč. Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci Městského úřadu Trutnov, spolupracuje celá řada externích spolupracovníků.

Jak bylo již řečeno výše, projekt se týká zejména úředníků. V konečném důsledku by však jeho dopady měli pocítit všichni, kteří přijdou do styku s libovolným pracovištěm městského úřadu, neboť zlepšení v oblasti fungování vnitřních procesů úřadu se zákonitě projeví i ve vztahu k jeho klientům. Jinými slovy, i když projekt "Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF" si předsevzal ovlivnit v pozitivním slova smyslu vnitřní strukturu a chod úřadu, směřuje v zásadě ke zvýšení spokojenosti každého z nás s jeho prací a tím pádem i ke zlepšení jeho obrazu na veřejnosti.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg