Vydání občanského průkazu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

EOP_predni_strana.gif

EOP_zadni_strana.gif

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou  občan  prokazuje   své jméno, popřípadě jména  a  příjmení,  podobu  a  státní občanství České republiky,   jakož  i   údaje  v   ní   zapsané   podle zákona  o občanských průkazech. 

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má  trvalý  pobyt   na území  České republiky. Tuto povinnost má i občan,   jehož   způsobilost  k právním úkonům  byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat  i občanovi  mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby (občané).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu předkládá pouze  doklady potřebné pro jeho vydání, které musí být v originále. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Požádat o vydání občanského průkazu může občan  u příslušného úřadu bez toho, že by předkládal fotografii (úřad pořizuje digitalizovanou podobu občana) a žádost (úřad pořídí tisk žádosti).

S občanem mladším 15 let žádá společně o vydání občanského průkazu i jeho zákonný zástupce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, v Praze na úřadu městské části  Praha 1  až  22,   v Brně,  v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveří číslo 183.

Kontaktní údaje-  paní Lenka Šubrtová, tel. 499 803 115, paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220 a paní Pavlína Tupcová tel. 499 803 224.

Městský úřad Trutnov

odbor správní

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Slovanské náměstí 165

541 16  Trutnov

Úřední hodiny. Po a St  :   8:00 - 17:00

                    Út a Čt :    8:00 - 15:00

                    Pá :          8:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan starší 15 let předkládá rodný list, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládat dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost.  Současně předloží potvrzení o občanském průkazu a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti. Žadatel nepředkládá fotografii!

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a s kontaktním elektronickým čipem:

1) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 1 000 Kč,

2) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 500 Kč,   

3) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 500 Kč,

4) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 300 Kč,   

5) ve lhůtě do 30 dnů občanu mladšímu 15 let - 50 Kč,

6) občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč,

7) za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč,

8) z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč,

9) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu),

10) odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.

Další možností je vydání tohoto dokladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) nebo do 24 hodin (SUPERBLESK).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání občanského průkazu musí být přítomen i zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě žádosti o vydání občanského průkazu lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která bude bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo vnitra předá digitální fotografii spolu s údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodržením povinností daných zákonem o občanských průkazech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 16a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Držitel občanského průkazu je povinen jej chránit  před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, zastupitelského úřadu nebo orgánu Policie České republiky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg