Vydání občanského průkazu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

EOP_predni_strana.gif

EOP_zadni_strana.gif

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou  občan  prokazuje   své jméno, popřípadě jména  a  příjmení,  podobu  a  státní občanství České republiky,   jakož  i   údaje  v   ní   zapsané   podle zákona  o občanských průkazech. 

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má  trvalý  pobyt   na území  České republiky. Tuto povinnost má i občan,   jehož   způsobilost  k právním úkonům  byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat  i občanovi  mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby (občané).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu předkládá pouze  doklady potřebné pro jeho vydání, které musí být v originále. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Požádat o vydání občanského průkazu může občan  u příslušného úřadu bez toho, že by předkládal fotografii (úřad pořizuje digitalizovanou podobu občana) a žádost (úřad pořídí tisk žádosti).

S občanem mladším 15 let žádá společně o vydání občanského průkazu i jeho zákonný zástupce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, v Praze na úřadu městské části  Praha 1  až  22,   v Brně,  v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan starší 15 let předkládá rodný list, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládat dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost.  Současně předloží potvrzení o občanském průkazu a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti. Žadatel nepředkládá fotografii!

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a s kontaktním elektronickým čipem:

1) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 1 000 Kč,

2) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 500 Kč,   

3) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 500 Kč,

4) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 300 Kč,   

5) ve lhůtě do 30 dnů občanu mladšímu 15 let - 50 Kč,

6) občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč,

7) za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč,

8) z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč,

9) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu),

10) odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.

Další možností je vydání tohoto dokladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) nebo do 24 hodin (SUPERBLESK).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání občanského průkazu musí být přítomen i zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě žádosti o vydání občanského průkazu lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která bude bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo vnitra předá digitální fotografii spolu s údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg