Vydání občanského průkazu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

EOP_predni_strana.gif

EOP_zadni_strana.gif

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou  občan  prokazuje   své jméno, popřípadě jména  a  příjmení,  podobu  a  státní občanství České republiky,   jakož  i   údaje  v   ní   zapsané   podle zákona  o občanských průkazech. 

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má  trvalý  pobyt   na území  České republiky. Tuto povinnost má i občan,   jehož   způsobilost  k právním úkonům  byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat  i občanovi  mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby (občané).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu předkládá pouze  doklady potřebné pro jeho vydání, které musí být v originále. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Požádat o vydání občanského průkazu může občan  u příslušného úřadu bez toho, že by předkládal fotografii (úřad pořizuje digitalizovanou podobu občana) a žádost (úřad pořídí tisk žádosti).

S občanem mladším 15 let žádá společně o vydání občanského průkazu i jeho zákonný zástupce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, v Praze na úřadu městské části  Praha 1  až  22,   v Brně,  v Ostravě a v Plzni na magistrátu, u Ministerstva vnitra ČR (pouze občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveří číslo 183.

Kontaktní údaje-  paní Lenka Šubrtová, tel. 499 803 115, paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220 a paní Pavlína Tupcová tel. 499 803 224.

Městský úřad Trutnov

odbor správní

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Slovanské náměstí 165

541 16  Trutnov

Úřední hodiny. Po a St  :   8:00 - 17:00

                    Út a Čt :    8:00 - 15:00

                    Pá :          8:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan starší 15 let předkládá rodný list, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládat dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost.  Současně předloží potvrzení o občanském průkazu a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti. Žadatel nepředkládá fotografii!

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a s kontaktním elektronickým čipem:

1) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 1 000 Kč,

2) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 500 Kč,   

3) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 500 Kč,

4) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 300 Kč,   

5) ve lhůtě do 30 dnů občanu mladšímu 15 let - 50 Kč,

6) občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč,

7) za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč,

8) z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč,

9) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu),

10) odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.

Další možností je vydání tohoto dokladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) nebo do 24 hodin (SUPERBLESK).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání občanského průkazu musí být přítomen i zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě žádosti o vydání občanského průkazu lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která bude bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo vnitra předá digitální fotografii spolu s údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodržením povinností daných zákonem o občanských průkazech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 16a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

a) Jaké jsou možnosti pokud občan nemůže převzít občanský průkaz osobně?
Občan je ze zákona povinen převzít občanský průkaz osobně. Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu osobně ze závažných důvodů (závažné dlouhodobé zdravotní důvody, výkon trestu odnětí svobody, ústavní výchova atd....), zabezpečí jeho předání tomuto občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností.

b) Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený vedením matrik vydá potvrzení o občanském průkazu. Policie České republiky vydává potvrzení o občanském průkazu jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, nebo v případě, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz.

22. Další informace

1) Občané, kteří žádají o vydání občanského průkazu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Odkaz níže ....

http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/objednavkovy-system

2) Občan může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce bezprostředně po nabytí právní státního občanství a s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva. K podané žádosti o vydání tohoto typu dokladu musí žadatel doložit 2x fotografii od fotografa.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Držitel občanského průkazu je povinen jej chránit  před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, zastupitelského úřadu nebo orgánu Policie České republiky.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Henych

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

--

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg