Uzavření manželství občanskou nebo církevní formou

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství občanskou nebo církevní formou

4. Základní informace k životní situaci

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle  muže a ženy (dále jen snoubenci), kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství

Uzavřít manželství lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Prohlášení o uzavření manželství může být učiněno před kterýmkoliv matričním úřadem nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou  svědků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu (matrika), v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, nebo
 • starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Církevní  sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti a předepsaných dokladů matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Osvědčení má platnost 6 měsíců od jeho 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zvolit nejprve termín a místo uzavření manželství.

 • občanský sňatek – podání dotazníku k uzavření manželství s předepsanými doklady u příslušného matričního úřadu
 • církevní sňatek – podání  dotazníku k uzavření manželství s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Bude-li manželství uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov, bude žádost vyřizována na Městském úřadu Trutnov, Odbor správní, odd.právní, úsek matriky, Slovanské nám.

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bude-li manželství uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu  Trutnov, bude žádost vyřizována na výše uvedené adrese Městského úřadu Trutnov, přízemí, dv. č. 163 s matrikářkami: 

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

Radou města Trutnov je stanoveno, že obřadním dnem je pátek v době od 8.00 do 15.00 hod. vyjma státních svátků a ostatních svátků a 31.12. příslušného roku, v takovém případě je obřadním dnem nejbližší předcházející pracovní den. Hlavními obřadními místnostmi je Stará radnice na Krakonošově náměstí, Koncertní síň Bohuslava Martinů a budova Městského úřadu Trutnov.

 

Sňatky konané mimo stanovenou dobu a místo lze dohodnout osobně s matrikářkou, povolení podléhá správnímu poplatku. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list, doklad o státním občanství (lze prokázat    občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství,
 • případný úmrtní list manžela/manželky

 Výše uvedené doklady (mimo doklady prokazující totožnost) nemusí být předloženy, pokud si skutečnosti v něm uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, nebo ze základního registru obyvatel, nebo z informačního systému evidence obyvatel.

Snoubenec, který je cizincem, předloží:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu  předchozího manželství,
 • potvrzení vydané policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dní. 

Předkládané cizozemské doklady musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úřední překlad do českého jazyka  (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce).

K vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci na kterémkoli matričním úřadu – jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou, druhou část vyplňuje matrikářka.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří mají trvalý  pobyt na území ČR:   bez poplatku
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR:   3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž má pouze jeden trvalý pobyt na úz. ČR:  2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč.

 Poplatek se platí při podání žádosti o uzavření manželství v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Svědci

 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Tlumočník

 • Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.
 • Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 • Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud bude manželství uzavřeno ve stanovené obřadní síni Městského úřadu v Trutnově, mohou si snoubenci ke svému obřadu vybrat hudbu (v nabídce je 33 skladeb – živá hudba  - varhany).

 

Pokud se jedná o obřad mimo obřadní místnost, (na jiném vhodném místě) je třeba, aby snoubenci podepsali smlouvu o poskytnutí pomoci k zajištění obřadu a zaplatili příslušný poplatek (podrobnosti sdělí matrikářka).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení k církevnímu sňatku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • mezi ženatým mužem nebo vdanou ženou, mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá)
 • nezletilým (soud může povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let)
 • osobou, jejíž svéprávnost je v tomto rozsahu soudem omezena (může uzavřít manželství jen s povolením soudu).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

03. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg