Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna podat písemnou žádost o koncesi kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o koncesi se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Dnem podání žádosti je zahájeno řízení o koncesi.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o koncesi lze podat u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR.  Úřad, u kterého bylo podání učiněno, vede řízení o koncesi.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

Úřední hodiny.

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden) nebo doklad, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku (s výjimkou obchodního rejstříku, který se nedokládá), pokud již byl zápis proveden; výpis z obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
 • Doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována.
 • Další doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy pro požadovanou koncesi.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce - pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé ohlášení živnosti a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště živnostenského úřadu již s předvyplněným formulářem.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Formuláře jsou k dostání na MěÚ Trutnov, živnostenský odbor, oddělení registrace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč a je splatný při podání. Přijetí další žádosti o koncesi, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku, je 500 Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti o koncesi.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese. Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu městského úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podání žádosti o koncesi je dobrovolným projevem vůle podnikatele, z tohoto důvodu sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy uvedeny ve zveřejněných životních situacích.

22. Další informace

Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

tel. 499 803 261 - pí Nývltová
499 803 262 - pí Štenclová
499 803 263 - pí Rozsívalová
499 803 264 - pí Rybářová                                                       499 803 265 - pí Beranová                                                           499 803 269 - pí Richterová

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpo.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Kopecký

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 01. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

10. 01. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg