Povolení k odběru povrchové vody

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k odběru povrchové vody

4. Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institutů vodního práva. Bez tohoto povolení nelze s povrchovými ani podzemními vodami nakládat, nejedná-li se o obecné nakládání. V případě povrchových vod je povolení třeba:

    • k jejich odběru, 
    • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
    • k využívání jejich energetického potenciálu,
    • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
    • k jinému nakládání s nimi.

Bez povolení lze odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu (např. zalévání zahrádky pomocí konve…), pokud k tomu není třeba zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo). V takových případech se jedná o tzv. obecné nakládání s vodami.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k odběru povrchové vody povolení vodoprávního úřadu, pokud je odběr uskutečňován pomocí technického zařízení (např. pomocí čerpadla,…). Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři (viz příloha č.1). 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

§   kopii katastrální mapy se zakreslením místa odběru povrchových vod

§   kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno

§   doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla (studny, prameniště), nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí

§   vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),

§   stanovisko správce dotčeného vodního toku

§   dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona

§   stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

§   údaje o průtocích vody ve vodním toku (M-denní průtoky a dlouhodobý průměrný průtok Qa), návrh minimálního zůstatkového průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně způsobu a četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru anebo akumulaci povrchové vody, pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost  - příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/2016 Sb.o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

Za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové vody je menší nebo rovno 6000 m3/rok nebo je menší nebo rovno 500 m3/měsíc a dále v dalších případech vyjmenovaných v § 101 odst. 4 vodního zákona.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku, správce dotčeného vodního toku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností (nakládání s povrchovými vodami bez povolení) lze uložit pokutu dle § 116 vodního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

nebo dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg