Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

4. Základní informace k životní situaci

Každý (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba), kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít platné povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Ten, kdo má takové povolení, je oprávněn vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozsahu a po dobu uvedenou v tomto povolení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení vodoprávního úřadu.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, maximum je 10 let.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba z více objektů) viz příloha č. 3

 V případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba z více objektů) viz příloha č. 4

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových (fyzické osoby - jeden objekt) viz příloha č. 5

V případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních (fyzické osoby - jeden objekt) viz příloha č. 6

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

  • kopii katastrální mapy se zakreslením místa vypouštění
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v případě vypouštění do vod podzemních
  • vyjádření správce dotčeného vodního toku v případě vypouštění do vod povrchových
  • kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno
  • doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí
  • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),
  • dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba z více objektů) viz příloha č. 3

 V případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba z více objektů) viz příloha č. 4

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových (fyzické osoby - jeden objekt) viz příloha č. 5

V případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních (fyzické osoby - jeden objekt) viz příloha č. 6

nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku, správce dotčeného vodního toku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády  č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby - v případě nedodržení povinností (nakládání s povrchovými vodami bez povolení) lze uložit pokutu dle § 116 vodního zákona.

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající - v případě nedodržení povinností (nakládání s povrchovými vodami bez povolení) lze uložit pokutu dle § 125 vodního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

nebo dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Získání stavebního povolení nebo povolení k užívání stavby vodního díla sloužícího k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (nebo osvědčení o existenci a účelu užití vodního díla jako náhradu těchto dokladů) - řeší se rovněž s příslušným vodoprávním úřadem.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg