Povolení k některým činnostem v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k některým činnostem v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů

4. Základní informace k životní situaci

Ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, který leží v záplavovém území nebo v ochranném pásmu vodního zdroje, je třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 14 vodního zákona. Jedná se zejména o provádění hydrogeologických vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla.

Ke stavbám, zařízením nebo činnostem, ke kterým není třeba povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba souhlas vodovprávního úřadu podle § 17 vodního zákona, a to zejména:

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 14 vodního zákona je třeba povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, který leží v záplavovém území nebo v ochranném pásmu vodního zdroje.

Podle ustanovení § 17 vodního zákona je třeba souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

V případě žádosti o povolení dle § 14 vodního zákona viz příloha č. 7

V případě žádosti o souhlas dle § 17 vodního zákona viz příloha č. 8

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to: 

v případě žádosti o povolení dle § 14 vodního zákona:

 • kopii katastrální mapy území se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 • doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitým věcem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
 • dokumentaci k povolované činnosti, včetně popisu jejích předpokládaných účinků na okolí.
 • stanovisko správce povodí k povolované činnosti včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK
 • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy 

v případě žádosti o souhlas dle § 17 vodního zákona:

 • kopii katastrální mapy území se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 • dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.
 • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK
 • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostív případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, pokud vodoprávní úřad předložení tohoto vyjádření žadateli uložil;
 • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 V případě žádosti o povolení dle § 14 vodního zákona viz příloha č. 7

V případě žádosti o souhlas dle § 17 vodního zákona viz příloha č. 11, nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku či stavby, správce povodí, správce dotčeného vodního toku, obec na jejímž území se povolovaná činnost bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vydává-li se povolení nebo souhlas formou závazného stanoviska, lze jeho obsah napadnout odvoláním proti rozhodnutí, jehož je součástí. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby - v případě provedení činnosti bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle § 116 vodního zákona.

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající - v případě provedení činnosti bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle § 125a vodního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg