Stavební povolení pro vodní dílo sloužící k odběru podzemních vod (studna, pramenní jímka)

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Stavební povolení pro vodní dílo sloužící k odběru podzemních vod (studna, pramenní jímka)

4. Základní informace k životní situaci

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla. Studny a pramenní jímky jsou vodními díly.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 15 vodního zákona je třeba k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění, povolení vodoprávního úřadu. Každé vodní dílo, které slouží k nakládání s vodami, musí mít platné povolení k nakládání s vodami. Toto povolení se vydává na časově omezenou dobu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Vodní dílo (studnu, pramenní jímku) lze povolit dvěma způsoby:

1. ve společném řízení

a) vodní dílo je stavba hlavní - stavbu jako celek povolí vodoprávní úřad

b) vodní dílo je stavba vedlejší - stavbu jako celek povolí úřad příslušný k povolení hlavní stavby, tomuto povolení předchází vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu k povolení stavby a povolení k nakládání s vodami, které taktéž vydává vodoprávní úřad 

2. v samostatném územním a stavebním řízení - obecný stavební úřad vydá územní rozhodnutí, vodoprávní úřad vydá stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

 

V případě společného řízení:

vodní dílo je stavba hlavní:

pro stavbu studny pro 1 objekt určený k trvalému bydlení či rekreaci viz žádost o vydání společného povolení a příloha č. 2

pro stavbu studny pro více objektů určených k trvalému bydlení či rekreaci nebo objektu pro podnikání viz žádost o vydání společného povolení a příloha č. 1

vodní dílo je stavba vedlejší:

pro stavbu studny pro 1 objekt určený k trvalému bydlení či rekreaci viz příloha č. 12 a příloha č. 2

pro stavbu studny pro více objektů určených k trvalému bydlení či rekreaci nebo objektu pro podnikání viz příloha č. 12 a příloha č. 1

V případě samostatného územního a stavebního řízení (po vydání územního rozhodnutí):

pro stavbu studny pro 1 objekt určený k trvalému bydlení či rekreaci viz příloha č. 8příloha č. 2 (podávají se obě žádosti) nebo příloha č. 16 (podává se pouze tato žádost).

pro stavbu studny pro více objektů určených k trvalému bydlení či rekreaci nebo objektu pro podnikání viz příloha č. 8 a příloha č. 1 (podávají se obě žádosti).

Nejvhodnější způsob řešení konkrétní situace doporučujeme konzultovat s oprávněnou úřední osobou, viz bod 26 Kontaktní osoba

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. 

Požadované doklady jsou vyjmenovány v jednotlivých formulářích.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Viz bod 7, nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je určen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a žadatel jej hradí až po zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku.

Vydání rozhodnutí - povolení stavby studny - je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  Zpravidla jsou to: vlastníci okolních vodních zdrojů, kteří by mohli být nově povolovaným vodním dílem dotčeni, správce povodí, obec na jejímž území se stavba bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ústní jednání spojené s místním šetřením, po dokončení stavby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdjších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                                                                               

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby - v případě provedení stavby bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle § 108 stavebního zákona.

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající - v případě provedení činnosti bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Kolaudace stavby vodního díla po jeho dokončení - řeší se rovněž s vodoprávním úřadem.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg