Vydání cestovního dokladu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního dokladu

4. Základní informace k životní situaci

Czech_passport_2006_MRZ_cover_1_.jpg  Czech_passport_2006_MRZ_data_1_.jpg

 Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod.

 Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

 Druhy cestovních dokladů:

a) Cestovní pas
b) Cestovní průkaz
c) Diplomatický pas
d) Náhradní cestovní doklad Evropské unie
e) Jiné cestovní doklady na základě mezinárodní smlouvy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby (občané).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O vydání cestovního pasu musí žadatel požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně u kteréhokoliv zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí. Žadatel musí být občanem České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Fyzická osoba musí být osobně přítomna.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O vydání cestovního pasu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveře číslo 183.

Kontaktní údaje - paní Pavlína Tupcová, tel. 499 803 224, paní Lenka Šubrtová, tel. 499 803 115, paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220. 

Městský úřad Trutnov

odbor správní

odd. osobních doklad a evidence obyvatel

Slovanské náměstí 165

541 16  Trutnov

Úřední hodiny. Po a St  :   8:00 - 17:00

                    Út a Čt :    8:00 - 15:00

                    Pá :          8:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) občanský průkaz,

b) stávající cestovní doklad,

c) správní poplatek v hotovosti,

d) rodný list v případě občana mladšího 15 let (originál),

e) další  doklady   osvědčující   skutečnosti   potřebné  k  odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

Doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo v případě, že občan nemá trvalý pobyt na území České republiky. Osvědčení o státním občanství lze získat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v České republice nebo u zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře (žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti. Žadatel nepředkládá fotografii!

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou s nosičem dat biometrickými údaji:

1) ve lhůtě do 30 dnů občanu staršímu 15 let - 600 Kč,

2) ve lhůtě do 30 dnů občanů mladšímu 15 let - 100 Kč,

3) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 6 000 Kč,

4) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 2 000 Kč,  

5) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 3 000 Kč,

6) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 1 000 Kč,  
 
7) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu).

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě do 30 dnů (STANDARD), nebo ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) a také do 24 hodin (SUPERBLESK).

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání cestovního pasu je žadatelem jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz (cestovní pas).

Pokud je žadatel nezletilý (15 - 18 let) připojí k žádosti písemný souhlas jeho zákonný zástupce (zákonný zástupce je přítomen tomuto úkonu a svoji totožnost doloží  občanským průkazem).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánu policie. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního pasu lze využít k tomuto úkonu datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech.

Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodržením povinností daných zákonem o cestovních dokladech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 34a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

a) Lze požádat o druhý cestovní pas?

Ano, občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas, ale  jen v odůvodněných případech - odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

b) Lze převzít cestovní doklad za někoho jiného?

Ne, při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana (občan starší 15 let), jemuž se cestovní doklad vydává.

Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že cestovní pasy se strojově čitelnými údaji obsahují i biometrické údaje, je nezbytné, aby se při předání cestovního pasu provedla kontrola těchto biometrických údajů. Z tohoto důvodu musí být při převzetí cestotního pasu přítomen i občan staší 12 let. kterému byly tyto biometrické údaje (otisky prstů) snímány.

c) Lze zapsat dítě do cestovního pasu rodičů?

Ne, zákon o cestovních dokladech od 1.7.2011 neumožňuje provést tento zápis nepovinného údaje do nově vydaného cestovního pasu. Zákon také neumožňuje zápis této změny v cestovním pasu rodiče, který jej má již určitou dobu v držení. Dítě tedy musí být při vycestování držitelem cestovního pasu.

22. Další informace

Občané, kteří žádají o vydání cestovního pasu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Odkaz níže ....

http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/objednavkovy-system

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Držitel cestovního dokladu je povinen chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo orgánu Policie České republiky.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Henych

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg