Stavební povolení kanalizace , vodovod nebo kanalizační či vodovodní přípojka

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Stavební povolení kanalizace , vodovod nebo kanalizační či vodovodní přípojka

4. Základní informace k životní situaci

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Vodovod: soubor staveb zahrnující vodovodní řady, vodárenské objekty  (vodojemy, stavby pro jímání vody apod.), je vodním dílem. K vydání stavebního povolení je příslušný vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí.

Kanalizace: soubor staveb zahrnující kanalizační stoky, kanalizační objekty  (čistírny odpadních vod, šachty apod.), je vodním dílem. K vydání stavebního povolení je příslušný vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí.

Vodovodní přípojka: úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k objektu , není vodním dílem.  K vydání stavebního povolení je příslušný obecný stavební úřad - Odbor výstavby.

Kanalizační přípojka: úsek potrubí od vyústění z objektu k napojení do stokové sítě, není vodním dílem.  K vydání stavebního povolení je příslušný obecný stavební úřad - Odbor výstavby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 15 vodního zákona je třeba k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění, povolení vodoprávního úřadu. Vodovod i kanalizace jsou vodními díly. Tyto stavby nevyžadují povolení k nakládání s vodami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Stavbu vodovodu a kanalizace lze povolit dvěma způsoby:

1. ve společném řízení

a) vodní dílo je stavba hlavní - stavbu jako celek povolí vodoprávní úřad

b) vodní dílo je stavba vedlejší - stavbu jako celek povolí úřad příslušný k povolení hlavní stavby, tomuto povolení předchází vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu k povolení stavby  

2. v samostatném územním a stavebním řízení - obecný stavební úřad vydá územní rozhodnutí, vodoprávní úřad vydá stavební povolení 

 

V případě společného řízení:

vodní dílo je stavba hlavní: viz žádost o vydání společného povolení

vodní dílo je stavba vedlejší: viz příloha č. 12

V případě samostatného územního a stavebního řízení: viz příloha č. 8

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov - Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

  • Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován).
  • Souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování.
  • Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků jednotek, nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
  • Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. 
  • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
  • Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicíchX, Y určených v souřadnicovém systému JTSK.
  • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě společného řízení:

vodní dílo je stavba hlavní: viz žádost o vydání společného povolení

vodní dílo je stavba vedlejší: viz příloha č. 12

V případě samostatného územního a stavebního řízení: viz příloha č. 8

nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je určen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a žadatel jej hradí až po zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku.

Vydání rozhodnutí - povolení stavby vodovodu nebo kanalizace - je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.  Zpravidla jsou to: vlastníci pozemků dotčených stavbou, obec na jejímž území se stavba bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdjších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby - v případě provedení stavby bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle § 108 stavebního zákona.

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající - v případě provedení činnosti bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním lze uložit pokutu dle stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Realizace vodovodní či kanalizační přípojky – nutno řešit s příslušným stavebním úřadem MěÚ Trutnov – Odbor výstavby. Přípojky nejsou vodním dílem. 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

03. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg