Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo, systém země x voda

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo, systém země x voda

4. Základní informace k životní situaci

Stavba vrtů je vyvolána realizací způsobu vytápění objektu pomocí tepelného čerpadla.

Je možné  volit mezi systémem voda x voda (jedná se o stavbu vodního díla na podkladně stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami)  nebo země x voda (častější varianta, nejedná se o stavbu vodního díla, ale o zařízení).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o souhlas může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům (např. stavebník, zhotovitel stavby). Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost právnických a fyzických osob získat souhlas vodoprávního úřadu dle § 17, pokud hodlají zřídit stavby, zařízení nebo provádět činnosti, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, mohou však ovlivnit stávající vodní poměry.

Nejde tedy o nakládání s vodami. Dle § 17 písm. g) je třeba povolení k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá voda.

Pokud se geologické práce (vrt pro tepelné čerpadlo) budou realizovat v záplavovém území nebo v ochranném pásmu vodního zdroje, je potřeba mít Povolení k některým činnostem dle § 14 písm. c) vodního zákona. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Žádost o souhlas dle § 17 písm. g) vodního zákona se podává na předepsaném formuláři Žádost  - příloha č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Povolení k některým činnostem dle § 14 vodního zákona se podává na předepsaném formuláři Žádost  - příloha č. 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro

S kým: viz bod 26 Kontaktní osoba

Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Spolu s žádostí se předkládají tyto doklady stanovené v § 8 vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

a)   situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,

b)     kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

c)   dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,

d)  stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa záměru v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

f)    vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, pokud vodoprávní úřad předložení tohoto vyjádření žadateli uložil, které obsahuje

1.  základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2.  popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, jejichž energetický potenciál bude využíván,

3.   zhodnocení hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, jejichž energetický potenciál bude využíván,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. návrh podmínek, za kterých může být souhlas k vrtům využívajících energetický potenciál podzemních vod udělen,

g)      výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o souhlas dle § 17 písm. g) vodního zákona se podává na předepsaném formuláři Žádost  - příloha č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Povolení k některým činnostem dle § 14 vodního zákona se podává na předepsaném formuláři Žádost  - příloha č. 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Nebo přímo k vyzvednutí na vodoprávním úřadě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení o udělení souhlasu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastnící řízení jsou určeni v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb) zejména:vlastníci dotčeného pozemku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí, resp. na podatelnu MěÚ Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností (realizace  stavby bez povolení či souhlasu) uloží vodoprávní úřad pokutu dle § 116 vodního zákona.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

nebo dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo systém voda x voda je řešena jiným způsobem, jedná se o stavbu vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami, je tedy nutné věc řešit v režimu povolení stavby dle §15 vodního zákona.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

08. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg