Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou po 1.1.2007

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou po 1.1.2007

4. Základní informace k životní situaci

Stavba vodního díla může být užívána pouze na základě povolení  tzv. kolaudace. Kolaudace provede dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), výsledkem bude vydání kolaudačního souhlasu.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo ke stavbě. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U staveb, které mohou být užívány pouze na základě kolaudačního souhlasu požádá stavebník na předepsaném formuláři stavební úřad (tzn. speciální stavební úřad = vodoprávní úřad) o jeho vydání. Kolaudačnímu souhlasu podléhají všechny stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. stavby občanské infrastruktury (vodovodní a kanalizační řady). Zda stavba podléhá nebo nepodléhá kolaudačnímu souhlasu je uvedeno v podmínkách stavebního povolení.  

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním vodního díla se předkládají doklady dle vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

  Stavební úřad do 15 dnů od doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

  Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím.

  Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři, viz příloha č. 14

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Dle územního umístění s oprávněnou úřední osobou.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, viz příloha č. 14

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - viz příloha č. 14 nebo přímo k vyzvednutí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno.

Je-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po termínu k dokončení stavby stanoveném ve stavebním povolení, činí správní poplatek 500,- Kč a žadatel jej hradí až po zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad = speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Pokud  na závěrečné kontrolní prohlídce zjistí, že stavbu lze bezpečné užívat a není v rozporu se závaznými stanovisky vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V souladu s §122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: stavebník,vlastník stavby, popř. budoucí uživatel stavby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.trutnov.cz, E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Zákon č. 50/1976 Sb. o . o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Kolaudační souhlas není správní rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

  Zákaz užívání stavby je rozhodnutím, které nemá odkladný účinek a lze se proti němu odvolat.  

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy uloží vodoprávní úřad pokutu podle stavebního zákona, popř. dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Vodoprávní úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby  před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí. U celé řady staveb např. se složitým technologickým zařízením je vhodné jejich funkčnost ověřit zkušebním provozem.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Ing. Bortlová, Ing. Brázdová, Ing. Houtová, Ing. Kasperová, Ing. Svatá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

03. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg