Uzavření manželství v cizině

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství v cizině

4. Základní informace k životní situaci

Zápis uzavření manželství občana České republiky v cizině provádí a oddací list vydává Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel)a sourozenci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství, pokud není uvedena v oddacím listu,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro zápis do zvláštní matriky Brno je, aby osoba, která uzavřela manželství v cizině, byla státním občanem České republiky. 

Ten, kdo je oprávněn v této záležitosti jednat, navštíví kterýkoliv matriční úřad v ČR, nebo  zastupitelský úřad ČR v cizině.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, příp. příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky,  nebo kterýkoliv matriční úřad v ČR, nebo zastupitelský úřad ČR v cizině,  případně přímo Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bude-li žádost o zápis uzavření manželství vyřizována prostřednictvím matričního úřadu v Trutnově,  bude žádost sepisovat matrikářka Městského úřadu Trutnov, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky, Slovanské nám. 165, přízemí dv. č. 163

 

Úřední hodiny: 
Po a St:    8.00 – 17.00
Út a Čt:    8.00 – 15.00
Pá:           8.00 – 14.30

 

Kontakty na matrikářky:
Jarmila Hofmanová     tel.č.  499803209   hofmanova@trutnov.cz
Karolina Kašparová     tel.č.  499803210   kasparova@trutnov.cz
Petra Macková            tel.č.  499803216   mackova@trutnov.cz 
Zdeňka Buchtová        tel.č.  499803211   buchtova@trutnov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • cizozemský oddací list, případně jeho úředně ověřená fotokopie, přeložená úředním překladatelem do českého jazyka (s výjimkou 
 • cizozemský oddací list, případně jeho úředně ověřená fotokopie, přeložená úředním překladatelem do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce),
 • jde-li o cizozemský doklad vystavený ve státě, s nímž není uzavřena smlouva o uznávání listin, musí být opatřena vyšším ověřením. Informace o smluvních státech poskytne kterýkoliv matriční úřad v ČR, příp. zastupitelský úřad ČR v cizině,
 • doklad o státním občanství ČR (tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR, příp. listina o udělení st. občanství ČR),
 • rodné listy snoubenců (bezpodmínečně u občana ČR),
 • právoplatný rozsudek o rozvodu snoubence, občana ČR, který uzavíral manželství jako rozvedený,
 • úmrtní list manžela/manželky snoubence, občana ČR, který uzavíral manželství jako ovdovělý.
 • dokladů ve slovenském jazyce),
 • jde-li o cizozemský doklad vystavený ve státě, s nímž není uzavřena smlouva o uznávání listin, musí být opatřena vyšším ověřením. Informace o smluvních státech poskytne kterýkoliv matriční úřad v ČR, příp. zastupitelský úřad ČR v cizině,
 • doklad o státním občanství ČR (tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR, příp. listina o udělení st. občanství ČR),
 • rodné listy snoubenců (bezpodmínečně u občana ČR),
 • právoplatný rozsudek o rozvodu snoubence, občana ČR, který uzavíral manželství jako rozvedený,
 • úmrtní list manžela/manželky snoubence, občana ČR, který uzavíral manželství jako ovdovělý.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis uzavření manželství lze získat na kterémkoliv matričním úřadu ČR, případně na zastupitelském úřadu ČR v cizině, nebo přímo na Úřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis matričním úřadem je sepsán ihned po předložení všech nutných dokladů, po odeslání zápisu zvláštní matrice Brno je vystaven oddací list zpravidla do 30, nejpozději do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • výměna občanského průkazu, pokud došlo ke změně příjmení nebo v případě změny os. stavu, zapsaného v OP.
 • v případě manžela/manželky, který  změnil příjmení, výměna všech dalších dokladů.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud nemá podání zákonem předepsané náležitosti a žadatel trvá na provedení zápisu, zahájí správní odbor Úřadu městské části Brno-střed správní řízení o tom, že zápis nebude proveden.

Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel do 15 dní od doručení rozhodnutí podat odvolání k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg