Vydání rybářského lístku

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá
z ustanovení § 13 odst.7,8 zákona č. 99/2004 Sb.,o rybnikářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
( zákon o rybářství),ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
k provedení zákona o rybářství.

 

 Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let , 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky  nebo cizinec.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání  PRVNÍHO  rybářského lístku jsou základní znalosti prokázané  OSVĚDČENÍM  o získané kvalifikaci.

DALŠÍ  rybářský lístek  se vydá žadateli, prokáže-li se :

   -   dříve vydaným rybářským lístkem popř.

   -   jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek prokáže-li se :

   -  dříve vydaným rybářským lístkem,

   -  jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

   -  osvědčení o získané kvalifikaci nebo

   -  rybářským lístkem, licencí nebo podobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

kanc. č. 223, Jana Mánková

tel: 499 803 249

e-mail: mankova@trutnov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na Městském úřadě v Trutnově, Odboru životního prostředí

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti :

    -   1 rok  činí 100,- Kč,

pro osoby mladší 15 let  nebo studující rybářství nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50,- Kč

     -    3 roky činí 200,- Kč,

pro osoby mladší 15 let  nebo studující rybářství nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100,- Kč

    -   10 let činí 500,- Kč,

pro osoby studující rybářství nebo osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250,- Kč

    -  na dobu neurčitou činí 1000,- Kč

pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek se vyřizuje obratem, jsou-li doloženy všechny požadované náležitosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni s výjimkou zákonného zástupce pro žadatele mladšího 15 let.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Platný rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/20014 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška MŽP č. 197/2004 Sb., k provedení  zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , položka 14,

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 35,

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se :

- přestupku podle  § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,

- trestného činu podle trestního zákona a hrozí mu:

    - trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty ( dle odst.1)

    - trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty ( dle odst.2 ).

- další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 Zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy

 - 

22. Další informace

 - 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 - 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov

26. Kontaktní osoba

Jana Mánková, tel.: 499 803 249

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

08. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu v přítomnosti svého zákonného zástupce.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg