Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT

4. Základní informace k životní situaci

Městský úřad Trutnov vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy -pracoviště Czech POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS"), a to ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Městským úřadem Trutnov je veřejnou listinou.

Městský úřad Trutnov vydává ověřené výstupy z níže uvedených evidencí ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

1) výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)

2) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) (veřejná evidence)

3) výpisy z Obchodního rejstříku (veřejná evidence)

4) výpisy z Rejstříku trestů (neveřejná evidence)      

 

od 1. 1. 2009

5) výpisy bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)

6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)

7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství - neveřejná evidence)

8) výpisy z Insolvenčního rejstříku (veřejná evidence)

 

od 1. 7. 2009 - agendy informačního systému datových schránek  (ISDS)

9) žádosti o zřízení datové schránky

10) oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

11) autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu 

12) autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu

 

od 1. 1. 2010  - další úkony v rámci agendy ISDS:

- žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

- žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

- žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

- žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

- oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

- oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

- oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

- žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 

ad 4) Evidence Rejstříku trestů je neveřejnou evidencí.

Vydat ověřený výpis z této evidence lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. Vzor plné moci naleznete na adrese: http://www.czechpoint.cz/web/docs/080215-Plna_moc_c.pdf. V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 5) Výpisy bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti. Výpis bodového hodnocení osoby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 6) Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační předpoklady) a § 54 (profesní kvalifikační předpoklady) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech Point je možné zažádat o ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro příslušnou organizaci, a to dle zadaného identifikačního čísla organizace.

ad 7) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH slouží k plnění ohlašovacích povinností souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pracoviště Czech POINT umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:

- registraci a vydání přístupových údajů

- změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům

- vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

ad 8) Výpisy z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, který umožní získat informace o příslušných insolvenčních řízeních a umožní sledování jejich průběhu. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

ad 9) Žádost o zřízení datové schránky

Žadatel předkládá doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a k vlastnoručnímu podpisu. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů, poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou. 

ad 10) Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a k vlastnoručnímu podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

ad 11) Autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu

Žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Pracovník pracoviště Czech POINT prověří ve smyslu § 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb., zda je možné autorizovanou konverzi příslušného dokumentu provést (musí se např. jednat o originál, popř. ověřenou kopii dokumentu apod.) Výstup je dle volby žadatele předáván na CD/DVD (úhrada nosiče je součástí správního poplatku stanoveného zákonem pro tento úkon) nebo je zaslán do tzv. "Úschovny", tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel vyzvedne nejpozději do 3 kalendářních dnů od podání žádosti.

ad 12) Autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu

Elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky žadatele do "Úschovny" (datového úložiště). V tomto případě s sebou žadatel přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1,3 a vyšší. Pracovník pracoviště Czech POINT před provedením autorizované koverze prověří náležitosti stanovené v § 24 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a připojí k výstupu ověřovací doložku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel může požádat o výpis z veřejných evidencí informačních systémů po udání identifikátorů - pro výpis z Rejstříku živnostenského podnikání a Obchodního rejstříku je to IČ podnikatele, pro výpis z Katastru nemovitostí podle listu vlastnictví - musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, pro výpis podle seznamu nemovitostí - musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo o stavební parcelu a dále případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v tomto případě musí žadatel znát číslo popisné domu a číslo bytu v domě. Při žádosti o výpis z neveřejné evidence informačního systému musí být ověřena totožnost žadatele (nebo zmocněnce).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se osobně dostaví v úředních hodinách na kontaktní pracoviště Czech POINT. Jiná forma řízení není v současné době přípustná.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Inforecepce ve vstupních prostorách budovy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov
Inforecepce ve vstupních prostorách budovy - denně 7:00 - 17:00 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS (výpisy z Rejstříku trestů, výpisy z Centrálního registru řidičů - bodové hodnocení řidičů, agendy ISDS - datové schránky) je povinnost prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) - dle platného osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince); k podání žádosti a převzetí výpisu z Rejstříku trestů předloží zmocněnec úředně ověřenou plnou moc.
V případě žádosti o výpisy z Informačního systému odpadového hospodářství - z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - je nutné předložit platný doklad totožnosti opatřený fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz)
Žadatel o následující výpisy musí uvést
- výpisy z Obchodního rejstříku - identifikační číslo organizace
- výpisy z Katastru nemovitostí - číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely, domu či bytu a následně katastrální území
- výpisy z Živnostenského rejstříku (veřejná část) - identifikační číslo organizace
- výpisy z Insolvenčního rejstříku - identifikační číslo organizace nebo osobní údaje fyzické osoby
- výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - identifikační číslo organizace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žadatel nevyplňuje žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, dále výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Správní poplatek za výpis z Rejstříku živnostenského podnikání činí 20,-Kč a za výpis z bodového hodnocení řidiče 15,-Kč za každou i započatou stránku podle výše uvedeného zákona na základě zmocnění správního úřadu.  
Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

O výpisy žádá ověřující pracoviště elektronicky přes vlastní administrátorský přístup k centrále Czech POINT.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
- zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů (živnostenský zákon)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 480/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
- zákon č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon)
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nelze zobecnit.

22. Další informace

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají  i matriční úřady, a to ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Lze získat na internetové adrese:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Viz. databáze Portálu veřejné správy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor Kancelář MěÚ - Inforecepce

26. Kontaktní osoba

Vladislav Šmída, odborný zaměstnanec Inforecepce Městského úřadu Trutnov tel.: 499 803 310, smida@trutnov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 06. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 06. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

31. 12. 2021

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg