Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. Na veřejně přístupných účelových komunikacích stanoví místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) a užití zařízení pro provozní informace vlastník komunikace se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba zastoupená oprávněným zástupcem, nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění žádosti s uvedením požadované místní či přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, doplněné přehlednou situací s návrhem konkrétní úpravy U veřejně přístupné účelové komunikace žádá její vlastník.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy. Podání lze učinit též faxem či elektronicky (takové podání je nutno do 5 dnů doplnit v písemné formě nebo do protokolu). Řízení je zahájeno dnem doručení žádosti Městskému úřadu Trutnov.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo dopravy - u dálnic a rychlostních komunikací

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

E-mail: posta@mdcr.cz


Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - u silnic I. třídy

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

E-mail :  posta@kr-kralovehradecky.cz


Městský úřad Trutnov - u silnic II., III. třídy a místních komunikací

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

Tel.: +420 499 803 111 Fax: +420 499 803 103

E-mail: pribyl@trutnov.cz      podatelna@trutnov.cz

URL: http://www.trutnov.cz

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy - kancelář dveře číslo 402

Úřední hodiny.

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
  • návrh na změnu dopravního značení
  • stanovisko vlastníka pozemní komunikace
  • stanovisko Policie ČR, DI Trutnov
  • dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení 
  • v případě zplnomocnění zástupce - je nutná písemná plná moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Pro pomoc žadateli vypracoval odbor výstavby žádost, která je elektronicky vyvěšena, nebo je na odboru výstavby MěÚ Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci, nebo záležitosti mající dopad na bezpečnost provozu rozhodne úřad bezodkladně, jinak do 30 dnů; v případě zákazových, příkazových značek a značek upravujících přednost ve lhůtě min. 60-ti dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie České republiky DI Trutnov.
Vlastník dotčené pozemní komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou nebo datovou schránkou 3acbs2c.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné, popř. jsou uvedeny v zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn, a uplatňují se podle tohoto zákona.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoprávněné odstraňování, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravních značek a dopravních zařízení, lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy uvedeny ve zveřejněných životních situacích.

22. Další informace

Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy

kancelář dveře číslo 402

tel. 499 803 367 - Ing. Iva Křemenská
tel. 499 803 189 - Bc. Andrea Dvořáčková
tel. 499 803 190 - František Přibyl

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstva dopravy ČR   http://www.mdcr.cz/cs/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydáním stanoviska není dotčena povinnost získat další povolení např. pro zvláštní užívání komunikace nebo uzavírku komunikace.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov.

26. Kontaktní osoba

František Přibyl

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 03. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 03. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg