Ohlášení stavby

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení stavby

4. Základní informace k životní situaci

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu jsou vymezeny v § 104 zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen "stavební zákon".

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, který prokáže vlastnické právo nebo oprávnění ze služebnosti nebo z práva stavby uskutečnit požadovaný záměr nebo opatření. Není-li tomu tak, žadatel dokládá souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání ohlášení stavby. Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Ohlášení stavby musí rovněž splnit náležitosti uvedené v § 105 stavebního zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna@ trutnov.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu nebo Odbor výstavby Městského úřadu v Trutnově, a nejdéle do tří dnů je nutné své podání podepsat na Odboru výstavby Městského úřadu v Trutnově).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, u referentů oddělení územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání ohlášení stavby včetně příloh uvedených v § 105 stavebního zákona, příp. příloh uvedených v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen "správní řád".

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Tento formulář lze získat na Městském úřadu Trutnov, Odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, Trutnov nebo je možné si jej stáhnout z webových Městského úřadu Trutnov www.trutnov.cz.

Pro ostatní typy staveb, terénních úprav a udržovacích prací nejsou předepsány formuláře dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. V takovém případě musí podání ohlášení stavby splňovat náležitosti vymezené v § 105 stavebního zákona.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášením stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně na Městském úřadu v Trutnově, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se řídí stavebním zákonem a správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou vymezeni - nejedná se o správní řízení. Dotčeny mohou být osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o ohlášení stavby s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Vyhláška č. 268/Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.  K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle § 178 až § 183 stavebního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

-----

22. Další informace

-----

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Trutnově, Odboru výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, Trutnov - 4. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu - úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o stavební povolení.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu

26. Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kunová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

------

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg