Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - žadatel, pro právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

 • dosáhla věku 18 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
  1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
  2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle uvedeného zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělském podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

Úřední hodiny.

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti.

Zmocněnec plnou moc.

Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský odbor, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celou žádost a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště živnostenského odboru již s předvyplněným formulářem.
 • Formuláře jsou k dostání na MěÚ Trutnov, živnostenský odbor, oddělení registrace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je 1000,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem a jeho žádost je bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstříku. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu městského úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidence zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za správní delikt se uloží pokuta do výše 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy uvedeny ve zveřejněných životních situacích.

22. Další informace

Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

tel. 499 803 261 - pí Nývltová
499 803 262 - pí Štenclová
499 803 263 - pí Rozsívalová
499 803 264 - pí Rybářová                                                       499 803 265 - pí Beranová                                                           499 803 269 - pí Richterová

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://mze.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Kopecký

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 03. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 03. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg