Žádost o stavební povolení.

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stavební povolení.

4. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen "stavební  zákon" nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, který prokáže vlastnické právo nebo nebo oprávnění ze služebnosti nebo z práva stavby uskutečnit požadovaný záměr nebo opatření. Není-li tomu tak, žadatel dokládá souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna@ trutnov.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu nebo odbor výstavby Městského úřadu v Trutnově, a nejdéle do tří dnů je nutné své podání podepsat na odboru výstavby Městského úřadu v Trutnově).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, u referentů oddělení územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání žádosti o stavební povolení včetně příloh uvedených v § 110 stavebního zákona, včetně příloh uvedených v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen "správní řád".

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o stavební povolení na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

Tento formulář lze získat na Městském úřadu Trutnov, Odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, Trutnov nebo je možné si jej stáhnout z webových Městského úřadu Trutnov www.trutnov.cz.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně na Městském úřadu v Trutnově, složenkou nebo bankovním převodem. 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se řídí stavebním zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen "správní řád". 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je definován v § 109 stavebního zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.


 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Vyhláška č. 268/Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Žádost o vydání stavebního povolení s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

 


 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podle § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podle § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby.

 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle § 178 až § 183 stavebního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

-----

22. Další informace

-----

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Trutnově, Odboru výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, Trutnov - 4. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu - úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu

26. Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kunová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-----

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg