Územní souhlas

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Územní souhlas

4. Základní informace k životní situaci

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel oznamuje záměr na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. K oznámení záměru se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Oznámení záměru musí rovněž splnit náležitosti uvedené v § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen "stavební  zákon".

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna@ trutnov.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu nebo Odbor výstavby Městského úřadu v Trutnově, a nejdéle do tří dnů je nutné své podání podepsat na Odboru výstavby Městského úřadu v Trutnově).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, u referentů oddělení územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání oznámení záměru včetně příloh uvedených v § 96 stavebního zákona a příloh uvedených v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Nechá-li se oznamovatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen "správní řád".

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení záměru na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. 

Tento formulář lze získat na Městském úřadu Trutnov, Odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, Trutnov nebo je možné si jej stáhnout z webových Městského úřadu Trutnov www.trutnov.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání souhlasu s umístěním stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti na druhu záměru.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně na Městském úřadu v Trutnově, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou vymezeni - nejedná se o správní řízení. Dotčeny mohou být osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení záměru s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Vyhláška č. 268/Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli.

K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle § 178 až § 183 stavebního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

------

22. Další informace

------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Trutnově, Odboru výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, Trutnov - 4. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu - úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podání ohlášení, žádost o stavební povolení.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov.

26. Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kunová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

------

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg