Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

4. Základní informace k životní situaci

S nebezpečnými odpady lze dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, jejíž místo podnikání se nachází na území působnosti Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí, orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vznik a nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na území působnosti Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí, orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Podání žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

Ing. Tomáš Síč

tel: 499 803 253

      604 102 816

e-mail: sic.tomas@trutnov.cz

úřední hodiny:

pondělí 8:00-17:00

středa  8:00-17:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje dle § 2 vyhl. č. 383/2001 Sb.:

  • Název a sídlo obchodní firmy, resp. jméno a příjmení, místo podnikání
  • Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby
  • Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele
  • Jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti, pokud má žadatel povinnost určit odpadového hospodáře (v posledních dvou letech produkce nebezpečných odpadů větší než 100 tun za rok)
  • Seznam nebezpečných odpadů podle katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněný formulář žádosti tak, aby obsahoval náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a kopii podnikatelského oprávnění.

Formulář je možno stáhnou zde: http://www.trutnov.cz/file/1304/

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu se zák. 500/2004 Sb., (správní řád) je podanou žádosti třeba vyřídit do 30 dnů ode dne podání, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů..

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání v souladu se správním řádem (500/2004 Sb.)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí městského úřadu Trutnov

26. Kontaktní osoba

Tomáš Síč

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

04. 02. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg