Prodej domů, bytů a nebytových prostor dle Zásad pro prodej

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Prodej domů, bytů a nebytových prostor dle Zásad pro prodej

4. Základní informace k životní situaci

Prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Trutnov.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna dle platných právních předpisů nabývat tento majetek na území České republiky. Z možnosti nabytí majetku jsou vyloučeny osoby, které neplní závazky plynoucí ze smluvních vztahů s městem Trutnov ani jiné závazky vůči městu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel vyplní "nabídkovou část" Prodejního projektu. Před odesláním žádosti je nutné uhradit kauci v předepsané výši. Doklad o zaplacení kauce musí být přiložen k nabídce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu městského úřadu v Trutnově, případně odesláním prostřednictvím pošty na adresu Město Trutnov-odbor majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Město Trutnov, odbor majetku města.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor majetku města:
Blanka Košťálová, č. dveří 408, tel. 499 803 281, kostalova@trutnov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost s uvedením důvodu žádosti, způsobu využití, kontaktních údajů a uvedením čísla účtu pro možnost vrácení kauce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Prodejní projekt-nabídková část" je možné vyzvednout v inforecepci městského úřadu, na odboru majetku města v kanceláři č. 408 nebo je k dispozici ke stažení na www.trutnov.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Před podáním žádosti je nutné uhradit předepsanou kauci, která je vratná v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. Za vklad kupních smluv na katastrální úřad kolková známka v příslušné výši (prodej v pokladně městského úřadu nebo na poště). Je nutné uhradit poplatek za ověření podpisu ve výši 30,-Kč za jeden podpis.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města a zastupitelstva města a zajištění příslušných podkladů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dodržení smluvních podmínek prodeje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formulář "Prodejní projekt-nabídková část" je k dispozici na stránkách města www.trutnov.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- Zásady č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), v platném znění
- Zákon č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
- Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění
- Vyhláška č. 441/2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou. Konečné rozhodnutí o prodeji nemovitostí spadá plně do kompetence zastupitelstva města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě odstoupení od nabídky ze strany žadatele propadá kauce ve prospěch města.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města

26. Kontaktní osoba

Blanka Košťálová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

04. 01. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg