Vydání řidického průkazu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání řidického průkazu

4. Základní informace k životní situaci

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem, 
h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se dostaví osobně - zastoupení není možné; žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, který potvrzuje správnost vytištěných údajů).

8. Na které instituci životní situaci řešit

S žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný dle místa Vašeho obvyklého bydliště na území České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Trutnově se obraťte na Městský úřad Trutnov, ul. Horská 932, 541 01 Trutnov, správní odbor, oddělení dopravné správních agend, registr řidičů, kancelář č. 009:

  • tel. č. +420 499 803 509, paní Barková,
  • tel. č. +420 499 803 510, paní Exnarová.

Úření hodiny:

  • Po a ST 8:00 - 17:00
  • Út a Čt  8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
  • Pá        8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), doklad totožnosti a posudek o zdravotní způsobilosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o řidičské oprávnění je tisknuta přímo z registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:

  • 200 Kč,
  • 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání (pouze při výměně řidičského průkazu).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový řidičský průkaz vám bude vystaven nejpozději do 20 dnů od podání žádosti, pokud zaplatíte správní poplatek ve výši 200 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Interaktivní elektronické formuláře naleznete zde.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Správní odbor

26. Kontaktní osoba

Bc. Petr Bartůněk

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 07. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg