Ztráty a nálezy

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráty a nálezy

4. Základní informace k životní situaci

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické a právnické osoby (nálezci a vlastníci).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Pro obec Trutnov je vedena evidence ztrát a nálezů i jejich příjem a výdej v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165. Tuto agendu vede odbor majetku města, oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kancelář č. 423, tel. 499 803 276.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Převzetí se děje na základě písemného záznamu, a to "Záznamem o nálezu".

Úřední záznam - "Protokol o nálezu" sepíše s nálezcem Městská policie Trutnov, pokud byl nález předán na její služebnu.

V případě nálezu drobnějších věcí mohou nálezci využít schránku důvěry, která je umístěna u vchodu do budovy Městského úřadu Trutnov vedle podatelny.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov

odbor majetku města

oddělení správy a ochrany majetku

Slovanské náměstí 165

541 16  Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příjem, evidenci a výdej nalezených věcí pro obec Trutnov vede odbor majetku města, oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kancelář č. 423.

Kontaktní osoba: Eva Morávková, tel. 499 803 276.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu cizince).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vlastník nalezené věci je povinen nahradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Pokud je vlastník nalezené věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí. Nalezenou věc si její vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc její vlastník, je povinen:

- před převzetím věci prokázat svou totožnost

- prokázat vlastnické právo k věci (popsat věc, doložit doklad o její koupi atd.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

moravkova@trutnov.cz

podatelna@trutnov.cz

mesto@trutnov.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 219 (Zatajení věci.).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2991 (Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Agenda ztrát a nálezů zahrnuje také nález zvířat (nejčastěji se jedná o nález psů).

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

Informace k nálezu psů podá:

Městský úřad Trutnov

odbor životního prostředí

p. Jiří Hejna

tel. 499 803 375

    nebo:

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy

Vrbová 459, Trutnov 3

tel. 603 872 653

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města

26. Kontaktní osoba

Eva Morávková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 01. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg