Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

4. Základní informace k životní situaci

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí, včetně dalších skutečností, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují.

Sbírky listin vede matriční úřad pro matriku narození, uzavření manželství a úmrtí, a tvoří ji listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu. Sbírky jsou vedeny za každý rok samostatně, poté se odevzdávají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad povolí mahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do matrik a sbírek listin je možné nahlížet a činit z nich výpisy pouze za přítomnosti matrikáře.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. V případě utajeného osvojení může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, případně sbírku listin, do níž chce nahlédnout. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, případně sbírku listin, do které chce žadatel nahlédnout, potřebné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov
Odbor správní
odd. právní, úsek matriky
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Budova Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, přízemí, dv.č. 163 s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová           tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová           tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                  tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová              tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

 

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým žadatel prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za každou matriční událost činí správní poplatek 20,- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není stanovena

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.mvcr.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

22. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg