Vydání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

4. Základní informace k životní situaci

 • Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad (matrika), do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejiž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
 • Prvopis matričního dokladu (první vydání) vydá matriční úřad po předložení planého průkazu totožnosti nebo zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.
 • Druhopis matričního dokladu vydá matriční úřad při ztrátě, odcizení nebo poškození rodného, oddacího nebo úmrtního listu.
 • V případě narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině vydá matriční doklad zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci vydání matričního dokladu je oprávněna žádat: 

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • V případě vydání prvopisu matričního dokladu  (tj. vydání prvního matričního dokladu po nastalé matriční události) vydá matriční úřad doklad oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti nebo zašle matriční doklad na doručenku do vlastních rukou.
 • V případě vydání druhopisu matričního dokladu (tj. vydání dalšího matričního dokladu po odcizení, ztrátě, poškození apod.) vydá matriční úřad doklad oprávněné osobě po předložení písemné žádosti a předložení platného průkazu totožnosti nebo zašle doklad poštou na základě písemné žádosti oprávněné osoby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

V případě, že se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov, obrátí se žadatel osobně nebo písemně na uvedenou adresu:

 

Městský úřad Trutnov
Odbor správní
odd. právní, úsek matriky 
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

 

Úřední hodiny:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky, č. dveří 163 s matrikářkami"

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

V případě narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině vydá matriční doklad zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží platný průkaz totožnosti, popřípadě dále doloží veřejnou listinu (např. rodný list,  oddací list, příp. úmrtní list), ze kterého bude možné dovodit,  že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit ověřenou plnou moc oprávněné osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek.
 • Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba předem uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč (v hotovosti, příp. poštovní poukázkou, či bankovním převodem).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně       některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu se lze odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné.

 

 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd.právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg