Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se předkládá při uzavření manželství státního občana ČR v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství. Stejný doklad požaduje česká strana pro uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být:

 • státní občan ČR
 • bezdomovec
 • jimi zplnomocněné osoby

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se podává osobně na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilsti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce, předloží písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení s úředně ověřeným podpisem a písemnou žádost o vydání vysvědčení, včetně předepsaných dokladů.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu k podání žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Požádat lze na:

 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území ČR před odchodem do ciziny
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov
Odbor správní
odd. právní, úsek matriky
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov


Budova MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, přízemí, dv. č. 163

s matrikářkami:
Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

 

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předloží:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (pokud není možné údaje ověřit z OP)
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro žádost obdrží žadatel na příslušném matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je stanoven správní poplatek 500,- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vyšší ověření vydaného dokladu (APOSTILLE nebo superlegalizace) je třeba konzultovat s matričním úřadem, který vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydal.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou uvedeny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg