Narození - vystavení rodného listu (prvopis)

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození - vystavení rodného listu (prvopis)

4. Základní informace k životní situaci

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po narození dítěte v porodnici obdrží matriční úřad z porodnice "Hlášení o narození dítěte", na jehož základě zapíše dítě do knihy narození a vystaví rodný list dítěte.

Pokud došlo k narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov, je možno rodný list vyzvednout nejdříve třetí pracovní den po narození dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu podle místa narození dítěte.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov
Odbor správní
odd. právní
úsek matriky
Slovanské nám. 165, 
541  16  Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Budova Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, přízemí, dv.č. 163 s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vystavení rodné listu je potřeba:

 • u dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů a OP
 • u dětí narozených mimo manželství:
  - svobodná matka - rodný list a OP
  - rozvedená matka - rodný list, pravomocný rozsudek o    
    rozvodu a OP
  - ovdovělá matka - rodný list, úmrtní list manžela,OP
 • ve všech případech narození mimo manželství se doloží protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti (byl-li sepsán).

Rodný list mohou převzít:

 • rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
 • prarodiče (po předložení dokladu totožnosti)
 • zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu rodného listu nepodléhá správnímu poplatku.

Každý další výpis (duplikát) podléhá správnímu poplatku 100,- Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že se státní občan ČR narodí v cizině, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně. V tomto případě je nutná osobní návštěva na matričním úřadě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky nelze tuto situaci řešit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neprovedení zápisu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

POZOR! Pokud se dítě narodilo v průběhu rozvodového řízení nebo ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, považuje se za otce dítěte muž, za něho matka je nebo byla provdána. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel musí podepsat prohlášení o jménu dítěte. Po vystavení rodného listu je možné podat návrh na popření otcovství okresnímu soudu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg