Zvláštní užívání komunikace

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Tímto pojmem je míněno jakékoliv užívání komunikace než je obecné užívání dle § 19 zákona a je blíže specifikováno v § 25 výše uvedeného zákona. Pro naše potřeby je jím míněno užívání komunikací pro umísťování reklamních zařízení, zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva, lešení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních stánků a podobných zařízení. Pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, pokud by těmito akcemi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, výjimečné užití silnice nebo místní komunikace zvláštními druhy vozidel a strojů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu je zvláštní užívání komunikací. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce, případně uživatele, či provozovatele zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u MěÚ Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy a to 30 dnů před zahájením zvláštního užívání.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Informace jsou poskytovány na odboru výstavby,oddělení silničního hospodářství dopravy, referenty tohoto oddělení.

Po a St   8.00 - 17.00 hod.

Út a Čt   8.00 - 15.00 hod.

Pá           8.00 - 14.30 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je nutno doložit přesné určení místa,  účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (druh stavebních prací, způsob prodeje  a v jakém zařízení, rozsah akce apod.). Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo má za   průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho rodné č. a adresu, u právnických osob jejich obchodní  jméno, sídlo a IČ. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána  potřeba změnit místní úpravu silničního provozu případně stanovit přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, je nutno dodat situaci s návrhem dopravního značení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář lze získat přímo na odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy (č. dveří 402) nebo jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MěÚ Trutnov.

  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se odvíjejí od délky trvání zvláštního užívání komunikací s tím, že při době trvání do 10 dnů včetně je poplatek 100 Kč, nad 10 dnů do 6 měsíců 500 Kč a nad 6 měsíců 1000 Kč.  Zaplacení je nutno provést před provedením úkonu buď složenkou, která je vydávána na našem odboru, nebo přímo na pokladně MěÚ Trutnov. Od poplatku je podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36, osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR, může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat též v elektronické podobě podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. V případě zaslání žádosti e-mailem, bez elektronického podpisu, je potřeba podání potvrdit do 5 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, je možné podat  odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným na MěÚ Trutnov, odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství dopravy.     

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Za nedovolené zásahy můžou být uloženy sankce dle § 42a

a 42b zákona o pozemních komunikacích.

 

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy

26. Kontaktní osoba

Bc. Andrea Dvořáčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 03. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 03. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg